Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Punkt Skoordynowanej Pomocy dla Ukrainy. Materiał w języku polskim, ukraińskim, angielskim, rosyjskim.

Klik:

Ochotnicza Straż Pożarna w Oleśnicy zaprasza na imprezę charytatywną POMAGAMY KONRADOWI

INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINY ORAZ OSÓB UDZIELAJĄCYM IM WSPARCIA

Dla osób uciekających przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie w województwie świętokrzyskim przygotowana jest niezbędna pomoc. Informujemy, że został uruchomiony punkt informacyjny dla osób przybywających z Ukrainy, który zlokalizowany jest na Dworcu PKS w Kielcach. Zgłaszający się tam cudzoziemcy otrzymają niezbędne informacje.

Zakaz odprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej

Urząd Miasta i Gminy Oleśnica przypomina, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020, poz. 2028) zabrania się wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Informujemy, iż takie działanie zagrożone jest karą ograniczenia wolności lub karą grzywny do 10 000,00 zł.

W związku z powyższym wzywamy właścicieli tych nieruchomości, z których wody opadowe i drenażowe odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej o niezwłoczne usunięcie takich podłączeń w terminie do 15 kwietnia 2022r.

Po upływie wyznaczonego terminu będą prowadzone kontrole posesji w ww. zakresie a w przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń sprawy będą przekazywane do właściwych organów ścigania.

DIAGNOZA STRATEGICZNA

Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą strategiczną stanowiącą punkt wyjścia przy tworzeniu “Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Oleśnicy do roku 2030”.

Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza od dnia 23 lutego 2022 do dnia 9 marca 2022r.

Uwagi można składać w formie papierowej na sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica lub wysyłać e-mailem do: Joanna Skórska – e-mail: sekretarz@gminaolesnica.pl lub Rafał Graczkowski – e-mail: biuro@graczkowskidotacje.pl

Niniejsze zaproszenie stanowi I etap konsultacji „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Oleśnicy do roku 2030”. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną zaprezentowane w formie Raportu wraz z adnotacją o ich rozpatrzeniu.

DIAGNOZA OLESNICA 22.02.2022

FORMULARZ UWAG – DIAGNOZA

Stopień alarmowy – 3. CHARLIE-CRP

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica przekazuje do publicznej informacji  Zarządzenie nr 40 z dnia 21 lutego 2022 roku podpisane przez Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany stopnia alarmowego CRP – obowiązujące od dnia 21 lutego 2022 roku, od godz. 21:00, do dnia 4 marca 2022 roku do godz. 23:59, w miejsce 1. stopnia alarmowego ALFA-CRP, obowiązującego od 15 lutego 2022 roku, wprowadzony został stopień – 3. CHARLIE-CRP – na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie nr 40 z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zmiany stopnia alarmowego CRP – kliknij tutaj aby się zapoznać

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o stale utrzymującej się niekorzystnej sytuacji epizootycznej dotyczącej wścieklizny w województwie mazowieckim oraz o zagrożeniu jej wystąpienia na terenie województwa świętokrzyskiego

Komunikat ŚWLW o niekorzystnej sytuacji epizootycznej (wścieklizna) – kliknij tutaj aby się zapoznać (plik PDF)

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne dokumentu Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa (MOF Staszowa)

              Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
dokumentu Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa (MOF Staszowa)

            Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dokumentu Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa (MOF Staszowa), które miały na celu zebranie od interesariuszy uwag, opinii i propozycji zmian ww. dokumentu. Diagnoza będzie stanowiła podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022-2030.

Skip to content