Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY

ul. Nadstawie 1,  28-220 Oleśnica

http://olesnica.naszops.pl

NIP: 866-147-51-64
REGON: 290421314

Telefony:
Kierownik – 41 350 15 65  wew. 214                                                                                         
Pracownicy socjalni – 41 350 15 65  wew. 207
Świadczenia rodzinne, wychowawcze, 41 350 15 65  wew.  213
Księgowa –41 350 15 65  wew. 206

Faks 41 350 15 65
e-mail: kontakt@gopsolesnica.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.00 – 15.00


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Oleśnica.

Działa na podstawie:
– ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
– ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
– ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
– ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych.

Sprawy związane z pomocą społeczną załatwiać można w pokoju nr 6,7,8.

POMOC SPOŁECZNA

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Rodzaj, forma i wielkość świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a także powinny odpowiadać celom i możliwościom finansowym ośrodka.

Zakres i wysokość przyznawanej pomocy zależą przede wszystkim od sytuacji bytowej osoby zainteresowanej, jej sytuacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej.

Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne:
• zasiłek stały,
• zasiłek okresowy,
• zasiłek celowy,
• specjalny zasiłek celowy,
• zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
• pomoc dla rodzin zastępczych,

• pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym
niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz rodziny zastępcze,

• świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców.

Od dnia 01 października 2012r. kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 542 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – 456 zł.

Szczegółowe informacje o świadczeniach z pomocy społecznej odnaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, skąd pochodzą powyższe informacje, w zakładce Pomoc Społeczna www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/.

 

Skip to content