Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Gospodarka odpadami

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Oleśnica w 2023 r.

Harmonogram wywozu do wydruku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2023 r.

Informujemy, iż w 2023 r. odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Oleśnica będzie dokonywany przez przedsiębiorstwo BIOSELECT Sp. z o.o. w Rakowie. Przedsiębiorca dostarczy pojemniki na odpady wraz z harmonogramem do 28 stycznia 2023 r.

Poprzednie pojemniki będą odbierane przez PGKiM w Staszowie w dniu 1 lutego. Prosimy o wystawienie opróżnionych pojemników do godz. 7.00 rano.

Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2023 r. Harmonogram na kolejne miesiące będzie dostarczony w marcu podczas zbiórki odpadów niesegregowanych.

Informacja w sprawie odbioru książeczek opłat za odbiór odpadów komunalnych na rok 2023

Informujemy, że książeczki opłat za wywóz odpadów komunalnych na rok 2023 można odbierać u Państwa sołtysów poszczególnych miejscowości z wyjątkiem m. Oleśnica.

Mieszkańcy Oleśnicy po odbiór książeczek opłat mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica pok. Nr 18.

Zmiana cen za usługi wodociągowe i kanalizacyjne

Informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2022 r. zmianie uległy ceny za usługi wodociągowe i kanalizacyjne zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica z dnia 01 czerwca 2022r.

Cennik usług

* Ustala się minimalną ilość wywożonych nieczystości płynnych na poziomie 2 m³.
W przypadku, gdy przy wykonaniu usługi ilość wypompowanych nieczystości płynnych będzie mniejsza niż 2 m³, do wyliczenia należności za usługę przyjmuje się ww. minimalną ilość.

Przerwa w odbiorze ścieków dowożonych do oczyszczalni

Informujemy, iż w związku z rozpoczętym rozruchem technologicznym na oczyszczalni ścieków nie będą przyjmowane ścieki ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Przerwa w świadczeniu ww. usług może potrwać ok. 1,5-2 miesiące. W przypadku konieczności opróżnienia ww. zbiorników prosimy o kontakt z podmiotami, którzy posiadają zezwolenie na transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Oleśnica:

  • Dziadura Adrian, Pacanów, tel. 880 060 258,
  • PGKiM Staszów, tel. 15 864 26 41,
  • PGK Połaniec, tel. 15 865 05 40.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Oleśnica w 2022 r.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Oleśnica w 2022 r. – plik PDF (do wydruku)

Wskaźniki odzysku uzyskane przez Gminę Oleśnica w 2020 r.

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zobowiązane są do uzyskania odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła a także do uzyskania poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

W 2020 r. Gmina Oleśnica osiągnęła następujące wskaźniki odzysku:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 44,59% (min. 50%)

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% (min. 70%)

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania – 15,91% (max. 35%).

Informacja w sprawie odbioru książeczek opłat za odbiór odpadów komunalnych

Informujemy, że książeczki opłat za wywóz odpadów komunalnych na rok 2022 można odbierać do dnia 15 listopada 2021 r. u sołtysów poszczególnych miejscowości z wyjątkiem m. Oleśnica.

Mieszkańcy Oleśnicy po odbiór książeczek opłat mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica pok. Nr 18.

Skip to content