Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalymi

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Oleśnica:

wszystkie odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Oleśnica są przekazywane do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy.

WSKAŹNIKI ODZYSKU UZYSKANE PRZEZ GMINĘ OLEŚNICA W 2018 R.

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zobowiązane są do uzyskania odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

W 2018 r. Gmina Oleśnica osiągnęła następujące wskaźniki odzysku:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 48,53% (min. 30%)

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania – 5,88% (max. 40%).

Lokalizacja punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

 1. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy – punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 18.00 oraz w sobotę od godz. 7.00 do 15.00.

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

 • Papier (15 01 01)
 • Metale (15 01 04, 20 01 40)
 • Tworzywa sztuczne (15 01 02)
 • Zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06)
 • Szkło (15 01 07)
 • Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (20 02 01)
 • Zużyte baterie i akumulatory (20 01 34)
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 36)
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • Odpady budowlane – rozbiórkowe z gospodarstw domowych, których ilość nie przekracza 2 t/nieruchomość/rok (kod 17 01 07),
 • Zużyte opony (16 01 03) jednorazowo do 4 sztuk.
 1. Urząd Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Wiejska (działka nr 153/2) 28-220 Oleśnica – punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00.

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

 • Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (20 02 01)
 • Zużyte baterie i akumulatory (20 01 34)
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 36)
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych,
 • Zużyte opony (16 01 03)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych należy dostarczyć do PSZOK.

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

 1. Folie LDPE, strecz po sianokiszonkach, folie opakowaniowe.

Evoltaic Sp. z o.o.
Al. Solidarności 21
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 733 211 404

e-mail: ireneusz.sijewski@evoltaic.pl
Adres strony internetowej http://www.evoltaic.pl

Folie powinny być wytrzepane z ziemi i innych zanieczyszczeń oraz zbalowane.

 

 1. Zużyte opony

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Staszowie Spółka Gminy z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3,
28- 200 Staszów
tel. 15 864 26 41
www.pgkim.pl

Jak segregować odpady

 

 

 

 

 

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2019 r.

Harmonogram_odbioru_odp._2019

Nabór wniosków o dofinansowanie w 2019 r., demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy w Oleśnicy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w 2019r., demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające na terenie Gminy Oleśnica budynki mieszkalne lub gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest.

Poziomy odzysku za 2017 r.

WSKAŹNIKI ODZYSKU UZYSKANE PRZEZ GMINĘ OLEŚNICA W 2017 R.

 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 37,01 %
 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 10,92 %

Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Oleśnica za 2016 r.

 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 38,53 %

PSZOK w Rzędowie

W dniu 31 maja 2016 r. został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o w Rzędowie, Rzędów 40,28-142 Tuczępy. Mieszkańcy Gminy Oleśnica mogą dostarczać do PSZOK-u następujące odpady:

 • Papier (15 01 01)
 • Metale (15 01 04, 20 01 40)
 • Tworzywa sztuczne (15 01 02)
 • Zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06)
 • Szkło (15 01 07)
 • Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (20 02 01)
 • Zużyte baterie i akumulatory (20 01 34)
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 36)
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • Odpady budowlane – rozbiórkowe z gospodarstw domowych, których ilość nie przekracza 2 t/nieruchomość/rok (kod 17 01 07),
 • Zużyte opony (16 01 03) jednorazowo do 4 sztuk.

Informacje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Oleśnica

W związku z uruchomieniem Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych z siedzibą w Rzędowie wszystkie odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Oleśnica są przekazywane do  Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy.

Poziomy odzysku osiągnięte za 2015 r.

 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 47,42 %
 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 30,31 %
Skip to content