Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2019 r.

Harmonogram_odbioru_odp._2019

Nabór wniosków o dofinansowanie w 2019 r., demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy w Oleśnicy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w 2019r., demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające na terenie Gminy Oleśnica budynki mieszkalne lub gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest.

Poziomy odzysku za 2017 r.

WSKAŹNIKI ODZYSKU UZYSKANE PRZEZ GMINĘ OLEŚNICA W 2017 R.

 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 37,01 %
 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 10,92 %

Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Oleśnica za 2016 r.

 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 38,53 %

PSZOK w Rzędowie

W dniu 31 maja 2016 r. został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o w Rzędowie, Rzędów 40,28-142 Tuczępy. Mieszkańcy Gminy Oleśnica mogą dostarczać do PSZOK-u następujące odpady:

 • Papier (15 01 01)
 • Metale (15 01 04, 20 01 40)
 • Tworzywa sztuczne (15 01 02)
 • Zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06)
 • Szkło (15 01 07)
 • Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (20 02 01)
 • Zużyte baterie i akumulatory (20 01 34)
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 36)
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • Odpady budowlane – rozbiórkowe z gospodarstw domowych, których ilość nie przekracza 2 t/nieruchomość/rok (kod 17 01 07),
 • Zużyte opony (16 01 03) jednorazowo do 4 sztuk.

Informacje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Oleśnica

W związku z uruchomieniem Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych z siedzibą w Rzędowie wszystkie odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Oleśnica są przekazywane do  Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy.

Poziomy odzysku osiągnięte za 2015 r.

 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 47,42 %
 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 30,31 %

Poziomy odzysku odpadów komunalnych za 2014 r.

Poziomy odzysku za 2014 r.

 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 56,60 %
 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 30,31 %

Podmiot odbierający odpady komunalne

Odpady komunalne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są z terenu gminy Oleśnica przez:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Staszowie Spółka Gminy z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3,
28- 200 Staszów
tel. 15 864 26 41

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również dostarczyć do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Oleśnicy przy ul. Wiejskiej.

Poziomy odzysku odpadów za 2013 r.

Poziomy odzysku za 2013 r.

 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 36,39 %
 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 33,37 %

Informacje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Oleśnica

Usługę w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Oleśnica wykonuje:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3,
28- 200 Staszów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Tel. 15 864 26 41

Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych:

Gmina Oleśnica zawarła umowę w dniu 02.01.2013 r. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami MB Recycling Sp. z o.o., ul. Bartosza Głowackiego 4a/15, 26-368 Kielce na zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Oleśnica. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2014 r.

 

Poziomy odzysku za 2012 r.

 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 45,84%
 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 66,14%

Na terenie gminy Oleśnica funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, prowadzony przez Gminę. Punkt znajduje się przy ul. Wiejskiej w Oleśnicy, czynny jest w godz. od 7.30 do 15.00.

Skip to content