Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 14 i art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwały Nr LVI/685/23 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli w udziale 125/800

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli w udziale 125/800

Remont drogi powiatowej Oleśnica – Pieczonogi

Rozpoczął się remont odcinka drogi powiatowej nr 1817T ( 0106T ) Oleśnica-Pieczonogi na długości 1,475 km. w miejscowościach Pieczonogi i Kępie. Inwestycja jest realizowana przez Powiat Staszowski z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wartość inwestycji to kwota 662 105,31 złotych złotych. Udział Miasta i Gminy Oleśnica to kwota 99 316,00 złotych. Planowy termin zakończenia robót to 28 sierpnia 2024 roku.

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_STAN_20240610031347218 kliknij tutaj aby się zapoznać

Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z art.6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku  w gminach, nałożony został na Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast obowiązek prowadzenia regularnej kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica rozpoczęli w dniu 05 czerwca 2024 r. kontrole, które potrwają do 31 lipca 2024 r.

Kontrole będą prowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem:

Czerwiec 2024 r.
– Kępie
– Pieczonogi
– Podlesie
– Bydłowa
– Brody

Lipiec 2024 r.
– Wólka Oleśnicka
– Borzymów
– Sufczyce
– Strzelce
– Wojnów
– Oleśnica

Kontroli będą podlegać wszyscy właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej.

Kontrola właścicieli nieruchomości prowadzona będzie dwuetapowo:

I ETAP – Właściciele nieruchomości będą wzywani do przedłożenia następujących  dokumentów:

  • umowa zawarta z Gminą Oleśnica lub z przedsiębiorcą posiadającym  zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleśnica (do wglądu);
  • dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości ciekłych, które muszą potwierdzać regularność wywozu (do wglądu).

II ETAP – kontrole w terenie. W przypadku niezłożenia powyższych dokumentów w wyznaczonym terminie pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica będą  przeprowadzać kontrole na posesji.

Przypominamy, że na terenie Gminy Oleśnica właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości systematycznie, nie dopuszczając do przelewania się nieczystości ciekłych na powierzchnię terenu z częstotliwością:

  • w przypadku nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy – nie rzadziej niż raz na pół roku,
  • w przypadku nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni – nie rzadziej niż raz na rok.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić bezzwłocznie.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów, będących przedmiotem kontroli.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 399) kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pod numerem telefonu 41 377 40 36 wew. 216.

Szczepienia przeciw HPV

8 miejsce w Finale Ogólnopolskim Igrzysk Dzieci w Minikoszykówce Dziewcząt – Łomża 30.05 – 2.06. 2024 rok.

W tych szkolnych zawodach miało prawo wystąpić 16 zespołów – zwycięzca rozgrywek z każdego województwa. Uczennice PSP w Oleśnicy w Łomży rywalizowały z drużynami z województw: dolnośląskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego, lubelskiego i łódzkiego.

To najwyższe miejsce drużyny oleśnickiej w historii rozgrywek szkół podstawowych na szczeblu krajowym w sporcie zespołowym.

Stopnie alarmowe BRAVO oraz BRAVO-CRP do 31 sierpnia

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, na terytorium całego kraju do 31 sierpnia obowiązują stopnie alarmowe BRAVO oraz BRAVO-CRP.

Stopień alarmowy CRP wprowadził Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Stopnie CRP wprowadza się w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych administracji publicznej lub systemów, które wchodzą w skład infrastruktury krytycznej. ALFA to pierwszy stopień alarmu, BRAVO – drugi, CHARLIE – trzeci, a DELTA – czwarty, najwyższy.

Stopień BRAVO–CRP oznacza, że należy m.in. wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej.

Skip to content