Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLV/369/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa (zmienioną Uchwałą Nr LV/427/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 października 2021 r.), a także w związku z Uchwałą Nr XLIX/252/22 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rytwiany (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 453), Uchwałą Nr 202/XXXI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Oleśnica (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2266) i Uchwałą Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Staszów – w dniach 18.05–22.06.2022 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030.

Informacja w sprawie jakości wody

Informujemy, iż w dniu 27.06.2022 r. została pobrana do badania próbka wody pochodząca z ujęcia w Staszowie (punkt poboru: budynek w miejscowości Strzelce). W dniu 29.06.2022 r. otrzymaliśmy telefoniczną informację z Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, iż  w badanej próbce wody nie stwierdzono bakterii, woda spełnia również wymagania pod względem fizykochemicznym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz. 2294).

Sprawozdanie z badania wody zostanie zamieszczone na stronie internetowej Gminy niezwłocznie po jego otrzymaniu.

W związku z pogorszoną jakością wody w zakresie wyglądu i smaku Urząd Miasta i Gminy Oleśnica zlecił przeprowadzenie dodatkowych badań na zawartość żelaza i manganu.

Komunikat w sprawie jakości wody

kran woda – Gmina Elk

Informujemy, iż w dniu 23 czerwca 2022 r. otrzymaliśmy informację od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie, iż na terenie Gminy Oleśnica woda jest przydatna do spożycia.

Zakład Doskonalenia Zawodowego Staszów zaprasza na kursy

Zapraszamy na kursy: „Operator koparkoładowarki w zakresie III klasy uprawnień” oraz „Operator koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień”. Rozpoczęcie szkolenia: 26.06.2022r. godzina 900, miejsce: Zakład Doskonalenia Zawodowego Staszów ul. Koszarowa 7.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz egzamin przeprowadzony przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego odbywają się w Staszowie. Ceny promocyjne.

Kontakt: Krzysztof Ćwiek tel. 691310471

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do składania wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do składania wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

W związku z zaakceptowaniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o zmianę warunków umowy o udostepnienie środków, na realizację „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zwiększeniu uległa pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań z terenu województwa świętokrzyskiego na lata 2020-2022 w ramach tego programu z 2 000 000,00 zł na 4 000 000,00 zł.

Nabór do Młodzieżowej Rady Klimatycznej II kadencji

Aplikuj do Młodzieżowej Rady Klimatycznej

1 czerwca 2022 r. ruszył nabór Kandydatów do Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska.

Do udziału w naborze zapraszamy młodych ludzi, którym bliskie są zagadnienia związane z polityką klimatyczną, energetyczną i ekologiczną Polski.

Jeśli chcesz angażować się w skierowane do dzieci i młodzieży działania edukacyjne z obszaru objętego działalnością Ministerstwa Klimatu i Środowiska, analizować projekty, programy i dokumenty, a także przedstawiać swoje opinie i propozycje – koniecznie aplikuj!

30 czerwca upływa termin obowiązkowego złożenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dot. źródeł ciepła oraz źródeł spalania paliw.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina, że 30 czerwca upływa termin obowiązkowego złożenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dot. źródeł ciepła oraz źródeł spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. CEEB, to ewidencja w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. „kopciuchów”.

Zachęcamy do obejrzenia spotu TV na temat aplikacji CEEB oraz śledzenia strony https://www.gunb.gov.pl/

Zmiana cen za usługi wodociągowe i kanalizacyjne

Informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2022 r. zmianie uległy ceny za usługi wodociągowe i kanalizacyjne zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica z dnia 01 czerwca 2022r.

Cennik usług

* Ustala się minimalną ilość wywożonych nieczystości płynnych na poziomie 2 m³.
W przypadku, gdy przy wykonaniu usługi ilość wypompowanych nieczystości płynnych będzie mniejsza niż 2 m³, do wyliczenia należności za usługę przyjmuje się ww. minimalną ilość.

Skip to content