Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Programy oświatowe realizowane przez Gminę Oleśnica

Gmina Oleśnica przystąpiła do rozliczenia grantu „Zdalna szkoła plus”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, Gmina Oleśnica zakupiła 15 sztuk laptopów oraz 15 sztuk pakietów aplikacji biurowych – Microsoft Office Standard 2019,  które zostały przekazane do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy i użyczone uczniom w celu realizacji edukacji zdalnej, w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych w formie tradycyjnej. Po zakończonej epidemii sprzęt wróci do szkoły, gdzie będzie służył wszystkim uczniom w celach edukacyjnych.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 53 880,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UNII EUROPEJSKIEJ: 53 175,00 PLN

 

 


Informacja o powierzeniu grantu

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr I “Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

działania 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

w ramach realizacji projektu pn.

“Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

“ZDALNA SZKOŁA” – jest projektem grantowym, wdrażanym w okresie od 21 kwietnia 2020 r. do 21 października 2020 r. dedykowanym szkołom, który za cel główny stawia zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego, umożliwiającego zdalną edukację.

W projekcie wsparciem została objęta Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy, która zostanie doposażona w sprzęt komputerowy (laptopy) w ilości 20 sztuk.

Wartość projektu: 43 453,44 PLN

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 43 453,33 PLN

 


 

 

Program YOUNGSTER PLUS w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy przy wsparciu finansowym Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”.

Gmina Oleśnica przystąpiła po raz pierwszy do wspólnej realizacji programu YOUNGSTER PLUS w ramach VI edycji, na podstawie podpisanej w dniu 22 lipca 2013r. Umowy o współpracy z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” Warszawa.

Program obejmie wsparcie nauki języka angielskiego gimnazjalistów w roku szkolnym 2013/ 2014 Publicznego Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy i skierowany jest do chętnych gimnazjalistów klas trzecich, zwłaszcza pragnących kontynuować naukę w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnokształcących oraz szkołach kończących się maturą.

Tworzone będą dwie grupy po 15 uczniów na podstawie złożonych deklaracji rodziców o chęci uczestnictwa w programie i zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia. Z tytułu uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych uczeń będzie wnosił opłatę w wysokości 5,00 zł za miesiąc. Pozyskane w ten sposób środki będą przeznaczone na potrzeby Szkoły związane z realizacją Programu.

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o podręczniki sfinansowane przez Fundusz i nieodpłatnie dostarczone do Szkoły przez Wydawnictwo.

Gimnazjum otrzyma również nieodpłatnie wyposażenie biblioteki szkolnej w słowniki oraz niezbędne pomoce dydaktyczne w formie audio i video, readersy zgodnie z indywidualnym zamówieniem złożonym przez Nauczyciela w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

Nauczyciel realizujący program zostanie objęty obowiązkowym szkoleniem metodycznych Wydawnictwa i włączony w program „English Teaching”, Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program obejmie realizację zajęć pozalekcyjnych w łącznym wymiarze 90 godzin lekcyjnych  dla każdej z grup zaawansowania w oparciu o autorski program nauki języka angielskiego oraz okresowe testy sprawdzające, monitorujące efekty osiągane przez nauczyciela i uczniów.

Gmina Oleśnica przystępując do wspólnej realizacji Programu nauczania języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, stwarza uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego.

Skip to content