Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Fundusze UE

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica

INFORMACJA O PROJEKCIE Nr RPSW.04.03.00-26-0014/18-00

Gmina Oleśnica realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Tytuł projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica”.

Cel projektu: Zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków na terenie Aglomeracji Oleśnica.

Efekt realizacji projektu: Wybudowanie sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości 12,7 km oraz tłocznej o długości 2,7 km na terenie Aglomeracji Oleśnica

Oś priorytetowa: RPSW.04.00.00. Dziedzictwo naturalne i kulturowe
Działanie: RPSW.04.03.00. Gospodarka wodno-ściekowa
Umowa dofinansowania projektu nr: RPSW.04.03.00-26-0014/18-00 z dnia 22.07.2019 r.
Całkowita wartość projektu: 13 034 782,59 PLN
Udział Unii Europejskiej: 8 209 063,97 PLN
Okres realizacji projektu: 01.02.2019 r. – 20.12.2023 r.

SUMP – „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa”

W wyniku zawartego Porozumienia Międzygminnego z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa, w skład którego wchodzą miasto i gmina Staszów, miasto i gmina Oleśnica oraz gmina Rytwiany zlecono m.in. opracowanie dokumentu strategicznego SUMP – „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa”.

SUMP – „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa” stworzony został w celu zaspokojenia potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki na terenach trzech gmin i ich otoczeniu, dla lepszej jakości życia mieszkańców całego obszaru funkcjonalnego. 

Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica

 INFORMACJA O PROJEKCIE Nr RPSW.03.04.00-26-0010/18

Gmina Oleśnica realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 .

Tytuł projektu: „Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica”.

Cel projektu: Poprawa jakości powietrza na terenie miasta i gminy Oleśnica poprzez modernizację oświetlenia ulicznego.

Efekt realizacji projektu: Wymiana 703 szt. opraw z sodowych na LED, modernizacja wysięgników, kompensatorów mocy biernej pojemnościowej, wymiana linii napowietrznej, montaż oprawy w latarni hybrydowej wykorzystującej energię OZE, uruchomienie systemu zarządzania.

Oś priorytetowa: 3 Efektywna i zielona energia
Działanie: 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
Umowa dofinansowania projektu nr: RPSW.03.04.00-26-0010/18 z dnia 18.09.2019
Całkowita wartość projektu: 1 622 729,90 PLN
Udział Unii Europejskiej: 1 376 183,91 PLN
Okres realizacji projektu: 18.09.2019 r. – 18.05.2023 r.

Konsultacje dot. funduszy europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na BEZPŁATNE KONSULTACJE dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich, które odbędą się 5 kwietnia 2023 r. godz. od 9:00 do 11:30 w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica.

Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy

INFORMACJA O PROJEKCIE Nr RPSW.03.01.00-26-0035/17
Gmina Oleśnica realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 .

Tytuł projektu: „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy”.

Cel projektu: Wdrożenie solarnych systemów grzewczych oraz instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej w gminie Oleśnica.

Efekt realizacji projektu:. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła, przy produkcji której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji, umożliwienie wytwarzania CWU na potrzeby gospodarstwa domowego

Oś priorytetowa: 3 Efektywna i zielona energia
Działanie: 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzących ze źródeł odnawialnych
Umowa dofinansowania projektu nr: RPSW.03.01.00-26-0035/17-00
Całkowita wartosć projektu: 5 396 278,50 PLN
Udział Unii Europejskiej: 2 925 458,40 PLN
Okres realizacji projektu: 07.05.2018 r. – 30.11.2022 r

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy

INFORMACJA O PROJEKCIE Nr RPSW.04.03.00-26-0044/16
Gmina Oleśnica realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2010
Tytuł projektu: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”.
Cel projektu: Zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków na terenie Aglomeracji Oleśnica poprzez zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków w miejscowości Oleśnica.
Efekt realizacji projektu: Budowa drugiego reaktora biologicznego o wydajności rzędu 200 m3/d. Wykonanie niezbędnej modernizacji i remontów istniejącego reaktora celem zapewnienia jego bezawaryjnej pracy w kolejnych latach. Budowa obiektów przeróbki osadów ściekowych – powstających w oczyszczalni oraz dowożonych z przydomowych oczyszczalni ścieków. Modernizacja obiektu pod kątem odnowienia obiektów, urządzeń i instalacji.
Oś priorytetowa: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe.
Działanie: 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa.
Umowa dofinansowania projektu nr: RPSW.04.03.00-26-0044/16-00 z dnia 29.05.2018 r.
Całkowita wartość projektu: 3 954 450,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 2 441 680,00 PLN
Okres realizacji projektu: 22.05.2017 r. – 31.12.2019 r.

Poprawa jakości infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Oleśnica

INFORMACJA O PROJEKCIE Nr RPSW.07.04.00-26-0072/16
Gmina Oleśnica realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2010
Tytuł projektu: „Poprawa jakości infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Oleśnica”.
Cel projektu: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz dostępu do nowoczesnej dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej na terenie gminy Oleśnica.
Efekt realizacji projektu: Modernizacja oraz rozbudowa infrastruktury sportowej przyszkolnej służącej wzmocnieniu sprawności fizycznej uczniów m.in. budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, budowa boiska o nawierzchni sztucznej (trawa fibrylowana) do siatkówki, koszykówki, budowa boiska do piłki siatkowej plażowej, budowa bieżni, skoczni skoku w dal, itp.) oraz doposażenie pracowni matematycznej, przyrodniczej i informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Oleśnicy.
Oś priorytetowa: 7 Sprawne usługi publiczne.
Działanie: 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.
Umowa dofinansowania projektu nr: RPSW.07.04.00-26-0072/16-00 z dnia 27.12.2017 r.
Całkowita wartość projektu: 1 196 323,52 PLN
Udział Unii Europejskiej: 845 995,52 PLN
Okres realizacji projektu: 01.12.2016 r. – 30.12.2018 r

Skip to content