Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

SUMP – „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa”

W wyniku zawartego Porozumienia Międzygminnego z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa, w skład którego wchodzą miasto i gmina Staszów, miasto i gmina Oleśnica oraz gmina Rytwiany zlecono m.in. opracowanie dokumentu strategicznego SUMP – „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa”.

SUMP – „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa” stworzony został w celu zaspokojenia potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki na terenach trzech gmin i ich otoczeniu, dla lepszej jakości życia mieszkańców całego obszaru funkcjonalnego. 

Główną ideą planowania zrównoważonej mobilności miejskiej jest dążenie do stworzenia zrównoważonego systemu transportu. Planowanie mobilności swoim zasięgiem obejmuje wszystkie rodzaje i formy transportu na obszarze MOF Staszowa. Są to zarówno transport publiczny, prywatny, pasażerski, towarowy, zmotoryzowany i niezmotoryzowany. Za priorytety horyzontalne uznano: bezpieczeństwo ruchu drogowego, rozwój usług transportu publicznego oraz wzrost udziału rowerów w ruchu drogowym.

Gmina Staszów jako lider porozumienia złożyła wniosek o dofinasowanie i uzyskała dofinansowanie za opracowanie „SUMP Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa”. Lider porozumienia pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych w dniu 12.12.2022 r. podpisał Umowę o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0079/22-00 na realizację projektu pn. „SUMP – „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa” w ramach działania 6.1 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Wartość projektu –  27 980,00 zł
Dofinansowanie – 19 335,77 zł
Wkład własny – 8 644,23 zł

powrót ...
Skip to content