Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

XLVIII sesja Rady Miejskiej Oleśnica

W dniu 13 lipca (środa) 2022r. o godz. 10:30 odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej Oleśnica.

Sesja odbędzie się stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica.

Transmisja na żywo Sesji Rady Miejskiej Oleśnica będzie dostępna pod linkiem – KLIKNIJ TUTAJ Transmisja będzie dostępna na kanale Gminy Oleśnica w momencie rozpoczęcia posiedzenia sesji Rady Miejskiej, tj. od godziny 10.30.

Porządek obrad dostępny jest w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Portal informacyjny Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Nagrania archiwalne z sesji Rady Miejskiej Oleśnica będą dostępne w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Nagrania wideo posiedzeń Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Krystyna Bator

Komunikat w sprawie wyników badań wody

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 30.06.2022 r. Urząd Miasta i Gminy Oleśnica podaje do wiadomości wyniki badań wody pochodzącej z ujęcia Radzików w Staszowie (próbka pobrana w dniu 27.06.2022 r.).

kliknij tutaj – wyniki badań wody

Ponadto informujemy, iż uzyskaliśmy wyniki badań wody (próbka pobrana w dniu 30.06.2022r.) na zawartość żelaza. Stężenie określono na poziomie 388 ug/1 Fe. Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie z dnia 30.06.2021 r. znak NHS.9020.9.73.2021 stwierdzającą warunkową przydatność do spożycia przez ludzi z wodociągu “Staszów” dopuszczalny parametr żelaza został określony na poziomie 1000 ug/1 Fe. W związku z powyższym woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Komunikat dotyczy miejscowości: Oleśnica ulice: Żeromskiego od mostu, Zarzecze, Sadowa, Leśna, Wiejska, Spacerowa oraz  Strzelce, Pieczonogi, Kępie i Sufczyce.

Na terenie całej gminy Oleśnica woda jest przydatna do spożycia.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

            Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz Uchwały Nr 202/XXXI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Oleśnica (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2266)

Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica
ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

Ostrzeżenie meteorologiczne

SKW_2612_BG_20220701033740880 – kliknij tutaj aby się zapoznać

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLV/369/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa (zmienioną Uchwałą Nr LV/427/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 października 2021 r.), a także w związku z Uchwałą Nr XLIX/252/22 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rytwiany (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 453), Uchwałą Nr 202/XXXI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Oleśnica (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2266) i Uchwałą Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Staszów – w dniach 18.05–22.06.2022 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030.

Informacja w sprawie jakości wody

Informujemy, iż w dniu 27.06.2022 r. została pobrana do badania próbka wody pochodząca z ujęcia w Staszowie (punkt poboru: budynek w miejscowości Strzelce). W dniu 29.06.2022 r. otrzymaliśmy telefoniczną informację z Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, iż  w badanej próbce wody nie stwierdzono bakterii, woda spełnia również wymagania pod względem fizykochemicznym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz. 2294).

Sprawozdanie z badania wody zostanie zamieszczone na stronie internetowej Gminy niezwłocznie po jego otrzymaniu.

W związku z pogorszoną jakością wody w zakresie wyglądu i smaku Urząd Miasta i Gminy Oleśnica zlecił przeprowadzenie dodatkowych badań na zawartość żelaza i manganu.

Komunikat w sprawie jakości wody

kran woda – Gmina Elk

Informujemy, iż w dniu 23 czerwca 2022 r. otrzymaliśmy informację od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie, iż na terenie Gminy Oleśnica woda jest przydatna do spożycia.

Zakład Doskonalenia Zawodowego Staszów zaprasza na kursy

Zapraszamy na kursy: „Operator koparkoładowarki w zakresie III klasy uprawnień” oraz „Operator koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień”. Rozpoczęcie szkolenia: 26.06.2022r. godzina 900, miejsce: Zakład Doskonalenia Zawodowego Staszów ul. Koszarowa 7.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz egzamin przeprowadzony przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego odbywają się w Staszowie. Ceny promocyjne.

Kontakt: Krzysztof Ćwiek tel. 691310471

Skip to content