Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli w udziale 125/800

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli w udziale 125/800

Remont drogi powiatowej Oleśnica – Pieczonogi

Rozpoczął się remont odcinka drogi powiatowej nr 1817T ( 0106T ) Oleśnica-Pieczonogi na długości 1,475 km. w miejscowościach Pieczonogi i Kępie. Inwestycja jest realizowana przez Powiat Staszowski z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wartość inwestycji to kwota 662 105,31 złotych złotych. Udział Miasta i Gminy Oleśnica to kwota 99 316,00 złotych. Planowy termin zakończenia robót to 28 sierpnia 2024 roku.

Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z art.6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku  w gminach, nałożony został na Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast obowiązek prowadzenia regularnej kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica rozpoczęli w dniu 05 czerwca 2024 r. kontrole, które potrwają do 31 lipca 2024 r.

Kontrole będą prowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem:

Czerwiec 2024 r.
– Kępie
– Pieczonogi
– Podlesie
– Bydłowa
– Brody

Lipiec 2024 r.
– Wólka Oleśnicka
– Borzymów
– Sufczyce
– Strzelce
– Wojnów
– Oleśnica

Kontroli będą podlegać wszyscy właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej.

Kontrola właścicieli nieruchomości prowadzona będzie dwuetapowo:

I ETAP – Właściciele nieruchomości będą wzywani do przedłożenia następujących  dokumentów:

  • umowa zawarta z Gminą Oleśnica lub z przedsiębiorcą posiadającym  zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleśnica (do wglądu);
  • dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości ciekłych, które muszą potwierdzać regularność wywozu (do wglądu).

II ETAP – kontrole w terenie. W przypadku niezłożenia powyższych dokumentów w wyznaczonym terminie pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica będą  przeprowadzać kontrole na posesji.

Przypominamy, że na terenie Gminy Oleśnica właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości systematycznie, nie dopuszczając do przelewania się nieczystości ciekłych na powierzchnię terenu z częstotliwością:

  • w przypadku nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy – nie rzadziej niż raz na pół roku,
  • w przypadku nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni – nie rzadziej niż raz na rok.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić bezzwłocznie.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów, będących przedmiotem kontroli.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 399) kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pod numerem telefonu 41 377 40 36 wew. 216.

Szczepienia przeciw HPV

8 miejsce w Finale Ogólnopolskim Igrzysk Dzieci w Minikoszykówce Dziewcząt – Łomża 30.05 – 2.06. 2024 rok.

W tych szkolnych zawodach miało prawo wystąpić 16 zespołów – zwycięzca rozgrywek z każdego województwa. Uczennice PSP w Oleśnicy w Łomży rywalizowały z drużynami z województw: dolnośląskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego, lubelskiego i łódzkiego.

To najwyższe miejsce drużyny oleśnickiej w historii rozgrywek szkół podstawowych na szczeblu krajowym w sporcie zespołowym.

Stopnie alarmowe BRAVO oraz BRAVO-CRP do 31 sierpnia

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, na terytorium całego kraju do 31 sierpnia obowiązują stopnie alarmowe BRAVO oraz BRAVO-CRP.

Stopień alarmowy CRP wprowadził Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Stopnie CRP wprowadza się w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych administracji publicznej lub systemów, które wchodzą w skład infrastruktury krytycznej. ALFA to pierwszy stopień alarmu, BRAVO – drugi, CHARLIE – trzeci, a DELTA – czwarty, najwyższy.

Stopień BRAVO–CRP oznacza, że należy m.in. wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej.

Ogólnopolski konkurs „Bajkowy Korowód”

Składam serdeczne gratulacje „Oleśnickim Bystrzakom” zajęcia I miejsca  w ogólnopolskim konkursie „Bajkowy Korowód”, którego organizatorem było Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie w dniu 2 czerwca 2024 roku.

/-/ Piotr Strzelecki
Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy i instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu. Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL np. przed udzieleniem pożyczki.

W związku ze wzrostem przestępczości z wykorzystaniem skradzionych danych osobowych* Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik aplikacji mObywatel 2.0 może:

  • zastrzec swój numer PESEL,
  • cofnąć zastrzeżenie (bezterminowo lub czasowo),
  • dowiedzieć się, kto sprawdzał jego numer PESEL i z jakiego powodu,
  • sprawdzić historię swoich zastrzeżeń.
Skip to content