Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Aktualności

Uchwała Antysmogowa i Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego

Uchwała Antysmogowa

 Od dnia 24 lipca 2020 r. obowiązuje podjęta przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana w skrócie „uchwałą antysmogową”.

Głównym celem podjęcia uchwały jest wyeliminowanie nieekologicznych kotłów opalanych paliwem stałym, jak również ograniczenie spalania niskiej jakości paliw.

Działania te są konieczne do osiągnięcia normatywnych stężeń szkodliwych dla zdrowia pyłów PM10 i PM2,5 oraz kancerogennego benzo(a)pirenu.

Przedmiotowa uchwała wprowadza następujący harmonogram eliminacji nieekologicznych źródeł ciepła:

Od dnia 1 lipca 2021 r. nie wolno spalać najbardziej zanieczyszczających powietrze paliw stałych, tj.: mułów i flotokoncentratów węglowych, węgla brunatnego, węgla kamiennego
o uziarnieniu poniżej 3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%,

  • od dnia 1 lipca 2023 r. nie wolo użytkować kotłów pozaklasowych tzw. kopciuchów (według normy PN-EN 303-5:2012),
  • od 1 lipca 2024 r. nie wolno użytkować kotłów posiadających 3 i 4 klasę,
  • od 1 lipca 2026 r. wolno użytkować kotły spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,
  • od 1 lipca 2026 r. nie wolno użytkować kotłów na paliwo stałe w budynkach, jeśli istnieje możliwość przyłączenia budynku do sieci gazowej lub ciepłowniczej.

Od 1 lipca 2026 r. na terenie województwa świętokrzyskiego, będzie można użytkować tylko odnawialne, bądź niskoemisyjne źródła ciepła takie jak: ciepło z sieci miejskiej, kotły na gaz lub olej opałowy, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne. Jedynie w sytuacji braku możliwości podłączenia budynku do sieci miejskiej, bądź sieci gazowej, dopuszczalne będzie spalanie paliw stałych w kotłach spełniających wymagania ekoprojektu, zgodnie
z załącznikiem do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Więcej informacji na stronie: www.swietokrzyskie.pro w zakładce Ochrona powietrza ® Uchwała antysmogowa.

 

Niezbędnik antysmogowy pobierz pdf

NEKROLOG

ARIMR przypomina. Wnioski o dopłaty tylko przez internet.

Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

Od roku 2021 nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych.

Od roku 2021 do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.

Oleśnickie Echa nr 33. Marzec 2021

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz. U z 2020.1463 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji stanu lasów dla obrębów ewidencyjnych:

1. OLEŚNICA
2. BORZYMÓW
3. BRODY
4. BYDŁOWA
5. KĘPIE
6. PIECZONOGI
7. PODLESIE
8. STRZELCE
9. SUFCZYCE
10. WOJNÓW
11. WÓLKA OLEŚNICKA

na okres 60 dni tj. od dnia 6 KWIETNIA 2021r. do 5 CZERWCA 2021 r.,
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica pokój nr 1 – sala konferencyjna w godzinach pracy Urzędu 7-15,

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości (numer działki, nazwa obrębu), której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 6 Maja 2021 r.

Informujemy ponadto, że projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu opracowane zostały przez Firmę „Agencja „Cezar” – Piotrkowicz Sp.J, Pracownia Urządzania Lasu z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Bocznej 28, na podstawie zapisów ewidencji gruntów i budynków Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Staszowie.

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w celu zapoznania się z niniejszym planem przed wizytą w urzędzie należy skontaktować się z tut. urzędem telefonicznie pod numerem 41-377 40 36, wew. 204, 220 lub 215.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

/-/ Leszek Juda

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Link do map do uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu

po wejściu na stronę proszę wybrać folder JPEG

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Komunikat dotyczący funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica

W związku z realnym zagrożeniem, wynikającym z dużej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem, obowiązują ograniczenia w przyjmowaniu petentów w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica.
Sprawy należy przede wszystkim załatwiać telefonicznie i za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.
Przy wejściu do urzędu znajduje się skrzynka, do której należy wrzucać korespondencję.
Jeżeli sprawa wymaga osobistego kontaktu z pracownikiem urzędu, należy najpierw umówić się telefonicznie.
Zadbajmy razem o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
(-) Leszek Juda

Pomoc dla gospodarstw, które poniosły straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub ASF – wnioski można składać od 11 marca

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.

O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Skip to content