Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Aktualności

Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Podlesie

Trwają prace przy przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 0105T ( 1067T ) w miejscowości Podlesie. Całkowita wartość inwestycji finansowanej przez powiat staszowski z funduszu Polski Ład  wynosi 3.228 866,85 złotych. Na zdjęciach widoczna budowa przepustu. Z relacji kierownika robót, pana Tomasza Lisa, wynika że zakończenie budowy przepustu z jednoczesną możliwością zniesienia objazdu do Wilkowej nastąpi pod koniec czerwca b.r. .

Firma Starbudowa Inwestycje Sp. z.o.o. przeprasza za utrudnienia.

Wstrzymanie przyjmowania odpadów do PSZOK-u

W związku z rozpoczęciem inwestycji pn.: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy, informujemy, iż od dnia 20 czerwca 2024 r. dotychczas funkcjonujący PSZOK wstrzymuje przyjmowanie odpadów do czasu zakończenia inwestycji.

Jednocześnie informujemy, że odpady wielkogabarytowe, zużyte elektrośmieci (RTV, AGD) lub zużyte opony można wystawić przed posesję w dniu mobilnej zbiórki tj. 30 sierpnia 2024 r. Odpady takie można również dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie.

Piknik Oleśnica Rodzinnie

IV sesja Rady Miejskiej Oleśnica kadencji 2024-2029

W dniu  25 czerwca  (wtorek ) 2024 r. o godz. 12:30 odbędzie się IV  sesja Rady Miejskiej Oleśnica. Sesja odbędzie się stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica.  Transmisja na żywo Sesji Rady Miejskiej Oleśnica będzie dostępna pod linkiem – Rada Miejska Oleśnica – transmisja na żywo z sesji Rady Transmisja będzie dostępna na kanale Gminy Oleśnica w momencie rozpoczęcia posiedzenia sesji Rady Miejskiej, tj. od godziny 12:30.

Porządek obrad dostępny jest w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Portal informacyjny Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Nagrania archiwalne z sesji Rady Miejskiej Oleśnica będą dostępne w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Nagrania wideo posiedzeń Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ oraz Rada Miejska Oleśnica – transmisje z sesji Rady

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krystyna Bator

 

Z obrad Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie, które otworzył i prowadził starosta staszowski Romuald Zgrzywa odbyło się w piątek 14 czerwca br.

Po przedstawieniu programu posiedzenia omówiono protokół i wnioski z poprzedniego spotkania. Następnie, przygotowanie służb i administracji samorządowej do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży „Bezpieczne Wakacje” oraz zapewnienie bezpieczeństwa na rzekach i akwenach wodnych, przedstawili: komendant powiatowy PSP st. bryg Rafał Gajewicz, zastępca komendanta powiatowego policji nadkom. Jacek Rozczypała i państwowy powiatowy inspektor sanitarny Bożena Głaz.

Spotkanie w Strzelcach w sprawie procedury włączania się i zasad korzystania z sieci kanalizacyjnej

W dniu 15 czerwca 2024 roku, w remizie strażackiej, Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica spotkał się z mieszkańcami Strzelec. Głównym tematem spotkania były procedury włączania się do sieci kanalizacyjnej i zasady korzystania z niej. Spotkanie zorganizował sołtys Strzelec – Pan Wiesław Gajda i radny do Rady Miejskiej Oleśnica – Pan Dominik Marzec.

Na liczne pytania mieszkańców odpowiadała Pani Magdalena Dziedzic – zastępca kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Kolonie dla dzieci KRUS z dofinansowaniem

Szanowni Państwo,

Związek Młodzieży Wiejskiej przesyła ofertę wypoczynku letniego w formie wyjazdowej dla dzieci z terenu województwa świętokrzyskiego, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 14 i art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwały Nr LVI/685/23 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.

Skip to content