Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Postanowienie o złożeniu depozytu sądowego

MX-2700N_20141216_145041

OGŁOSZENIE SĄDOWE

MX-2700N_20141216_145135

OGŁOSZENIE SĄDOWE

MX-2700N_20141216_145114

 

 

 

Informacja o dodatkowym dniu wolnym od pracy

ZARZĄDZENIE Nr 38/2014
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 24 października 2014r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Oleśnicy w 2014r.

Na podstawie art. 33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. , poz. 594 z późn.zm.) , art. 42
ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Oleśnicy, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50/2009 Wójta Gminy Oleśnica
z dnia 15 października 2009r. i art. 129 § 1 Kodeksu pracy
zarządzam , co następuje:
§ 1

Ustala się dodatkowy dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy w Oleśnicy w 2014r.

1) 24 grudnia 2014r. jako ekwiwalent za Święto 1 listopada , tj. Wszystkich
Świętych przypadające w roku 2014 w sobotę.
§ 2

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Oleśnicy oraz do wiadomości publicznej przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
Wójt
mgr Leszek Juda

INFORMACJA
w sprawie dnia wolnego od pracy dla pracowników
Urzędu Gminy w Oleśnicy
Ustala się dzień 24 grudnia 2014r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Oleśnicy jako ekwiwalent za Święto 1 listopada , tj. Wszystkich Świętych przypadające w roku 2014 w sobotę.
Dnia 24 grudnia 2014 roku Urząd Gminy w Oleśnicy będzie nieczynny.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich – bezpłatne konsultacje

Zapraszamy na konsultacje bezpośrednie dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich, które będą prowadzone w Urzędzie Gminy w Oleśnicy przez Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Sandomierzu.

 

MPI Oleśnica

Ogłoszenie

Oleśnica, dnia 2014-11-28

 Ogłoszenie

                  Działając na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 listopada 2014 r. informuję, że w dniu 1 grudnia 2014 roku /poniedziałek/ o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ulicy Nadstawie 1 w Oleśnicy odbędzie się I Sesja VII kadencji Rady Gminy Oleśnica.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Oleśnica.
 2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranemu wójtowi zaświadczenia o wyborze.
 4. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Oleśnica.
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Oleśnica.
 8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Oleśnica prowadzenie obrad.
 9. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Gminy Oleśnica.
 10. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Oleśnica.
 11. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy Oleśnica.

                                                    Wójt Gminy Oleśnica

                                                   /-/ mgr Leszek Juda

1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II.

UWAGA, PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW!!!

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dziś, tj. od 29 października 2014 r. producenci owoców i warzyw, którzy chcą skorzystać z kolejnego nadzwyczajnego wsparcia, mogą składać powiadomienia do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, Oddziału Terenowego ARR.

Powyższa informacja wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1468) 

Szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72, w oddziałach terenowych ARR oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl w zakładce embargo.

 link do strony ARR: http://www.arr.gov.pl/index.php/informacje-prasowe

UMOWA Z WFOŚiGW

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WFOŚiGW

W dniu 12 sierpnia 2014 rok Gmina Oleśnica zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica” z udziałem środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Całkowity koszt zadania wynosi 40 754,02 zł

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wartość 39 957,22 zł

Dotacja do kosztów kwalifikowanych wynosi 33 963,64 zł tj. 85% w tym:

 • środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Kielcach – 13 985,03 tj. 35% kosztów kwalifikowanych
 • środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Warszawie –
  19 978,61 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych.
Skip to content