Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Sesje Rady Gminy Oleśnica

Drukuj

Sesje Rady Gminy Oleśnica

Transmisja na żywo sesji Rady Gminy Oleśnica jest dostępna pod linkiem – KLIKNIJ TUTAJ Transmisja będzie dostępna na kanale Gminy Oleśnica w momencie rozpoczęcia posiedzenia sesji Rady Gminy, tj. od godziny 9.30.

Porządek obrad dostępny jest w zakładce Samorząd>Rada Gminy>Portal informacyjny Rady Gminy – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Nagrania archiwalne z sesji Rady Gminy Oleśnica będą dostępne w zakładce Samorząd>Rada Gminy>Nagrania wideo posiedzeń Rady Gminy – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Od początku nowej kadencji samorządu rozpoczyna się stosowanie części nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym uchwalonej przez Sejm RP w dniu 11 stycznia 2018 r.

Nowelizacja ustawy nakłada na gminy m.in.:

 • obowiązek transmisji sesji rad. Obrady mają być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania udostępniane na stronach internetowych jst.
 • obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań. Głosowania na sesjach rad mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli będzie to niemożliwe z przyczyn technicznych, należy przeprowadzić głosowanie imiennie. Wykazy głosowań należy niezwłocznie upublicznić.

Mając na względzie powyższe Urząd Gminy w Oleśnicy wdrożył system zarządzania sesją umożliwiający imienne głosowanie przez Radnych.
Sesję Rady będzie można śledzić w czasie rzeczywistym poprzez stronę  Transmisja sesji Rady Gminy Oleśnica. Na stronie Gminy Oleśnica powstanie również archiwum sesji, gdzie każdy mieszkaniec będzie miał możliwość wyszukiwania i odtworzenia sesji.

Klauzula informacyjna Sesja Rady Gminy Online
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujmy, że:

 1. Obrady Rady Gminy Oleśnica są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (np. Youtube Live).
 2. Pani/ Pana dane osobowe zostaną ujawnione na nagraniu będą publicznie dostępne w miejscach wskazanych w pkt 1, zarówno podczas transmisji, jak i na utrwalonej kopii nagrania.
 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Oleśnica reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica z siedzibą w Oleśnicy, ul. Nadstawie 1, e-mail: sekretariat@gminaolesnica.pl
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. ustawowego obowiązku prawnego, wynikającego z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a następnie archiwizowane na podstawie: przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bezterminowo w oparciu o załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia.
 6. Ma Pani/ Pan prawo do:
  a. dostępu do treści danych, uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania;
  b. żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpi przesłanka z art. 16 RODO;
  c. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu;
  d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
 7. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a. przenoszenia danych, ani cofnięcia zgody z uwagi na fakt, iż podstawą przetwarzania nie jest zgoda, ani umowa;
  b. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, ponieważ podstawą przetwarzania nie jest ani art. 6 ust. 1 lit. e ani lit. f RODO;
  c. usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, o którym mowa w pkt 1.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

powrót ...