Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Drukuj

lgdOGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.3 KULTYWOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU NABÓR NR 1/2017/G

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.3 Kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu.

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: zorganizowanie szkoleń. Konferencji, spotkań, festynów, akcji społecznych itp., zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 70% kosztów, wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa kulturowego, renowacje zabytków, spotkania integracyjno – aktywizujące, instrumenty muzyczne, stroje.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 27 listopad- 11 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje o naborze, dokumentacja konkursowa, wzory wniosków, oświadczenia, instrukcje wypełniania zamieszczone zostały poniżej.

1. Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu. 

2. Regulamin naboru wniosków nr 1/2017/G.

3. Informacja o przedsięwzięciu dla składających wnioski w ramach naboru 1/2017/G.

4. Wzór wniosku o przyznanie grantu wersja edytowalna.

5. Instrukcja wypełniania do wniosku o przyznanie grantu.

6. Wzór umowy na powierzenie grantu.

7. Wniosek o płatność sprawozdanie.

8. Oświadczenia właściciela nieruchomości.

9. Oświadczenie o VAT.

10. Lokalne kryteria wyboru zadania.

11. Oświadczenia potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru.

12. Planowane i zakładane do osiągnięcia wskaźniki w wyniku operacji.

13. Karta 1 – Ocena możliwości dokonania wyboru przez Radę.

14. Karta 2 –  Ocena spełniania przez Zadanie kryteriów wyboru określonych w LSR.

15. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy.

16. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły.

17. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022.

18. Procedura oceny i wyboru operacji.

19. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o których mowa w ogłoszeniu.

granty
powrót ...