Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 14 i art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwały Nr LVI/685/23 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.

Jednocześnie wszczęto postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego sporządzony zostanie w granicach administracyjnych województwa świętokrzyskiego. Przedmiot Planu zagospodarowania przestrzennego województwa został określony w art. 39 ust 3-5 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie 100 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Opatrzone stosownym tytułem „wnioski do planu” oraz „uwagi i wnioski do prognozy” należy dostarczyć na jeden z poniższych sposobów:

  1. złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, III piętro, pokój 316 w godzinach pracy biura 7.30-15.30,
  2. przesłać listownie pod ww. adres,
  3. przesłać w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: zppw@sbrr.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na Platformie ePUAP Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach: /y2459sbwri/SkrytkaESP,
  4. na formularzu (dot. wyłącznie wniosków do planu), stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2509), dostępnym pod poniższymi adresami: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego oraz na stronie wykonawcy planu:
    http://www.sbrr.pl/asp/prace-nad-zmiana-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-swietokrzyskiego,89,,1.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę wnioskodawcy, adres oraz przedmiot wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.
Wnioski złożone po wskazanym wyżej terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
RENATA JANIK

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.

powrót ...
Skip to content