Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Nowe prezydium i komisje Rady Miejskiej Oleśnica w kadencji 2024-2029

Od lewej: Barbara Skórska, Aneta Skurska, przewodnicząca – Krystyna Bator, Joanna Cichoń, Jadwiga Kozioł, Kamila Wójtowicz-Bator, w drugim rzędzie od prawej: Wiesław Grembosz, burmistrz Piotr Strzelecki, Stanisław Skórski, Marian Tendera, Konrad Guła, u góry Marian Strzelecki, z-ca przewodniczącego Rafał Głowacki, Dominik Marzec, Michał Lalewicz, Dawid Wcisło.

7 kwietnia 2024r. podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej Oleśnica wybrani w wyborach samorządowych Radni, odebrali z rąk przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnicy Joanny Skórskiej zaświadczenia o wyborze na Radnego Radny Miejskiej Oleśnica oraz złożyli uroczyste ślubowanie.

Kadencja Radnych potrwa pięć lat. Poniżej przedstawiamy nowy skład Rady Miejskiej Oleśnica:
•    Krystyna Bator
•    Joanna Cichoń
•    Rafał Głowacki
•    Wiesław Grembosz
•    Konrad Guła
•    Jadwiga Kozioł
•    Michał Lalewicz
•    Dominik Marzec
•    Barbara Skórska
•    Stanisław Skórski
•    Aneta Skurska
•    Marian Strzelecki
•    Marian Tendera
•    Dawid Wcisło
•    Kamila Wójtowicz-Bator

Na pierwszej sesji Rady Miejskiej Oleśnica IX kadencji radna Krystyna Bator została wybrana na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej Oleśnica. Radni wybrali też wiceprzewodniczącego, którym został radny Rafał Głowacki.

W dniu 17 maja br. w czasie obrad II sesji Rady Miejskiej Oleśnica zostały powołane i ukonstytuowały się stałe Komisje Rady Miejskiej.

Do zadań komisji stałych należy w szczególności:opiniowanie projektów uchwał w zakresie przedmiotowym działania komisji:
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw z inicjatywy własnej, przekazywanych przez Przewodniczącego Rady, Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica oraz inne podmioty;
4) opiniowanie działalności Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica i gminnych jednostek organizacyjnych;
5) opiniowanie skarg na Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
6) opiniowanie wystąpień w sprawie usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia dokonanego uchwałą Rady;
7) opiniowanie skarg na uchwały Rady do sądu administracyjnego, rozstrzygnięć organów nadzoru oraz przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie;
8) współdziałanie z innymi komisjami Rady.

Rada Miejska Oleśnica powołała 6 komisji, których skład przedstawiamy poniżej:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Stanisław Skórski – Przewodniczący
2. Dawid Wcisło – Z-ca przewodniczącego
3. Kamila Wójtowicz-Bator – Sekretarz
4. Konrad Guła
5. Aneta Skurska

Komisja Rewizyjna
1. Aneta Skurska – Przewodniczący
2. Marian Tendera – Z-ca przewodniczącego
3. Barbara Skórska – Sekretarz
4. Wiesław Grembosz

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
1. Wiesław Grembosz – Przewodniczący
2. Dominik Marzec –Z-ca przewodniczącego
3. Joanna Cichoń – Sekretarz
4. Stanisław Skórski
5. Rafał Głowacki

Komisja Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
1. Konrad Guła – Przewodniczący
2. Jadwiga Kozioł – z-ca przewodniczącego
3. Dawid Wcisło – sekretarz
4. Rafał Głowacki
5. Marian Tendera

Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
1. Michał Lalewicz – Przewodniczący
2. Marian Strzelecki – Z-ca przewodniczącego
3. Jadwiga Kozioł – Sekretarz
4. Krystyna Bator
5. Dominik Marzec

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji
1. Kamila Wójtowicz-Bator -Przewodnicząca
2. Barbara Skórska -Z-ca przewodniczącego
3. Joanna Cichoń- Sekretarz
4. Michał Lalewicz
5. Marian Strzelecki

Radny jest przedstawicielem władzy lokalnej, który wykonując swoje prawa i obowiązki, powinien kierować się przede wszystkim dobrem wspólnoty samorządowej. Głównym obowiązkiem radnego jest praca na rzecz społeczności lokalnej, utrzymanie stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami, uczestniczenie w pracach rady i komisji , do których został wybrany lub desygnowany, a tym samym reprezentowanie wyborców w radzie i w innych instytucjach samorządowych oraz zabieganie o sprawy swoich wyborców.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Radnym objęcia mandatów, życzymy zapału i siły w realizacji przedsięwzięć i pomysłów, które w swoich przedwyborczych postulatach obiecywali swoim wyborcom, niech one służą rozwojowi naszej małej Ojczyzny.

powrót ...
Skip to content