Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z art.6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku  w gminach, nałożony został na Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast obowiązek prowadzenia regularnej kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica rozpoczęli w dniu 05 czerwca 2024 r. kontrole, które potrwają do 31 lipca 2024 r.

Kontrole będą prowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem:

Czerwiec 2024 r.
– Kępie
– Pieczonogi
– Podlesie
– Bydłowa
– Brody

Lipiec 2024 r.
– Wólka Oleśnicka
– Borzymów
– Sufczyce
– Strzelce
– Wojnów
– Oleśnica

Kontroli będą podlegać wszyscy właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej.

Kontrola właścicieli nieruchomości prowadzona będzie dwuetapowo:

I ETAP – Właściciele nieruchomości będą wzywani do przedłożenia następujących  dokumentów:

  • umowa zawarta z Gminą Oleśnica lub z przedsiębiorcą posiadającym  zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleśnica (do wglądu);
  • dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości ciekłych, które muszą potwierdzać regularność wywozu (do wglądu).

II ETAP – kontrole w terenie. W przypadku niezłożenia powyższych dokumentów w wyznaczonym terminie pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica będą  przeprowadzać kontrole na posesji.

Przypominamy, że na terenie Gminy Oleśnica właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości systematycznie, nie dopuszczając do przelewania się nieczystości ciekłych na powierzchnię terenu z częstotliwością:

  • w przypadku nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy – nie rzadziej niż raz na pół roku,
  • w przypadku nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni – nie rzadziej niż raz na rok.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić bezzwłocznie.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów, będących przedmiotem kontroli.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 399) kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pod numerem telefonu 41 377 40 36 wew. 216.

powrót ...
Skip to content