Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Informacja o dodatkowym dniu wolnym od pracy

Drukuj
ZARZĄDZENIE Nr 38/2014
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 24 października 2014r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Oleśnicy w 2014r.

Na podstawie art. 33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. , poz. 594 z późn.zm.) , art. 42
ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Oleśnicy, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50/2009 Wójta Gminy Oleśnica
z dnia 15 października 2009r. i art. 129 § 1 Kodeksu pracy
zarządzam , co następuje:
§ 1

Ustala się dodatkowy dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy w Oleśnicy w 2014r.

1) 24 grudnia 2014r. jako ekwiwalent za Święto 1 listopada , tj. Wszystkich
Świętych przypadające w roku 2014 w sobotę.
§ 2

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Oleśnicy oraz do wiadomości publicznej przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
Wójt
mgr Leszek Juda

INFORMACJA
w sprawie dnia wolnego od pracy dla pracowników
Urzędu Gminy w Oleśnicy
Ustala się dzień 24 grudnia 2014r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Oleśnicy jako ekwiwalent za Święto 1 listopada , tj. Wszystkich Świętych przypadające w roku 2014 w sobotę.
Dnia 24 grudnia 2014 roku Urząd Gminy w Oleśnicy będzie nieczynny.

powrót ...
Skip to content