Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

III część programu Czyste Powietrze

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienioną wersją programu Czyste Powietrze, która obowiązuje od 25.01.2022 r. Zmiany obejmują m.in. uruchomienie III części z najwyższym poziomem dofinansowania.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że od dnia 25.01.2022 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Zmiany wiążą się przede wszystkim z wprowadzeniem nowej części Programu
– Części III dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania. W fazie I wdrażania Części III Programu zostaną wprowadzone następujące zmiany:

  • Obniżenie, w porównaniu do progów obowiązujących w Części II programu, przeciętnego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia do 900 (gospodarstwa wieloosobowe) /1 260 zł (gospodarstwa jednoosobowe);
  • Wprowadzenie jako alternatywnego do dochodu kryterium kwalifikowalności – prawa do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;
  • Intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;
  • Maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 tys. zł;
  • Zwiększenie liczby transz rozliczeń do pięciu;
  • Wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 36 miesięcy.

Dodatkowo, w ramach zmiany Programu zostały skorygowane niektóre jego zapisy. Najważniejsze z nich to:

  • Umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora;
  • Usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji;
  • Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu;

Ogłoszenie o programie wraz ze zmianami oraz aktualnie obowiązująca dokumentacja dostępna jest na stronie https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/ w zakładce wymagana dokumentacja- ścieżka WFOŚiGW.

powrót ...
Skip to content