Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Grudniowy felieton ks. dr. Kazimierza Wójtowicza

Drukuj

Rok 2020 jest czasem szczególnym pod wieloma względami, to czas wielu zmian, ciągłej niepewności, lęków a niejednokrotnie i braków. Jednym z takich braków, z pewnością nie największym i nie najbardziej dotkliwym, będzie również brak świątecznego wydania naszych Oleśnickich Ech. Jednak niemożność dostarczenia Państwu papierowego wydania naszego samorządowego pisma nie oznacza, że redakcja i nasi stali współpracownicy, w tej liczbie zwłaszcza ks. dr Kazimierz Wójtowicz, zapomnieli o swoich Czytelnikach. Poniżej zamieszczamy kolejny, już trzydziesty trzeci, felieton ks. dr. Kazimierza, tym razem pod tytułem : ”O tych, co nami rządzą”. Autor pragnie tą drogą podzielić się słowem, zaprosić do refleksji i przemyśleń oraz złożyć świąteczne życzenia.

Zapraszamy Państwa do miłej lektury jaką stanowi poniższy: Felieton wcale nie polityczny.

O tych, co nami rządzą

Nie panujmy nad nikim,
chyba po to tylko, aby lepiej służyć.
(św. Jan Bosko)

Ponieważ już od dłuższego czasu w naszym państwie, na jego szczytach, są widoczne tarcia i przepychanki, żeby nie powiedzieć konflikty, postanowiłem pokrótce przypomnieć główne składniki władzy, czyli uświadomić nam, kto i w jaki sposób nami rządzi. A więc wykładając kawę na ławę, trzeba powiedzieć, że jako państwo o ambicjach demokratycznych mamy – jako obywatele – trzy władze nad sobą, albo formułując poprawnie: jedną władzę podzieloną na trzy, czyli trójpodział władzy (taki schemat zaproponował już w XVIII wieku Monteskiusz, francuski filozof, prawnik i pisarz epoki Oświecenia}: władzę ustawodawczą, władzę wykonawczą i władzę sądowniczą. Są one od siebie oddzielone i powierzone niezależnym od siebie, ale współpracującym ze sobą, i nawzajem się kontrolującym, ciałom. To byłby idealny stan, ale gorzej jest, gdy jedna władza chce zapanować nad drugą; wtedy powstają chaos i sytuacje konfliktogenne.

W naszej ojczyźnie władzę ustawodawczą sprawuje Sejm (460 posłów) i Senat (100 senatorów). Obie Izby wybierane są na 4-letnią kadencję; wspólnie obradując, stanowią Zgromadzenie Narodowe. W ramach struktur organizacji pracy posłów i senatorów tworzy się kluby parlamentarne, koła poselskie oraz zespoły. Sejm (wraz z Senatem) nie tylko ustanawia prawa, lecz ponadto kreuje (obsadza) różne ważne urzędy państwowe i sprawuje także kontrolę nad działaniem władzy wykonawczej, której zadaniem jest realizacja prawa stanowionego przez władzę ustawodawczą.
W Polsce przedstawicielami tej władzy są Prezydent, Rada Ministrów oraz cała administracja rządowa wraz ze “siłowym ramieniem” policji i wojska.. Trzeci element trójpodziału to władza sądownicza sprawowana jest przez wymiar sprawiedliwości. Niezawisłe i niezależne sądy i trybunały (konstytucyjny i stanu) rozstrzygają spory prawne, sprawdzają zgodność działania innych organów z prawem i wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. W celu realizacji władzy sądowniczej powołuje się: sądy powszechne (orzekają w sprawach cywilnych i karnych) i sądy szczególne (np. wojskowy, pracy). Żaden organ władzy państwowej (również ministerstwo sprawiedliwości!) nie może wpływać na treść orzeczeń i wyroków wydawanych przez sądy czy trybunały.

Ten schemat władz (oprócz sądowniczej) schodzi na dół do trójstopniowych samorządów: wojewódzkich (16), powiatowych (314+66 miast na prawach powiatu) i gminnych (2478). Przy czym w województwie, oprócz samorządu, działa też wojewoda jako organ administracji rządowej. Takim miniparlamentem samorządowym (władzą ustawodawczą i kontrolną) są sejmiki wojewódzkie i rady powiatowe, miejskie i gminne. To one wybierają jednoosobową władzę wykonawczą: wójtów, burmistrzów, starostów, prezydentów miast, marszałków województwa. Przy czym współpraca między rządem a samorządem oparta jest o zasadę pomocniczości, to znaczy: to, co można załatwić na dole, góra nie powinna się w to włączać.

Jak widać z tej pobieżnej prezentacji, nad nami niezła “czapa” tych, co rządzą na różnych poziomach. Oby im tylko nie brakowało mądrości i pokory, oraz troski o dobro wspólne i umacnianie więzi społecznych.

Jest czas Adwentu, przygotowujemy się na przyjście Księcia Pokoju, Króla i Pana. To On, nasz Bóg, kieruje losami świata. A ci, co nami rządzą, niech Mu w tym pomagają, niech swe urzędy i służbę sprawują godnie, rzetelnie i uczciwie. Natomiast Książę Pokoju, Król i Pan niech przepędzi tę zarazę, która jak nieproszony gość utrudnia i zatruwa nam życie. Niech zagości w naszych rodzinach pokój, szczęście i radość!

Kazimierz Wójtowicz CR

powrót ...
Skip to content