Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Głos mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Oleśnica za 2018 r.

Drukuj

W myśl art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Oleśnica składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej Oleśnica pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy Oleśnica.

Ustalony termin sesji to 24 maj 2019 r.

W zgłoszeniu powinno się znaleźć imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Oleśnica zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenie można składać w Biurze Rady Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica pok. Nr 9.

Raport o stanie Gminy – 2018

powrót ...