Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Ogłoszenia

[printicon align = “right”]

WNIOSKI O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO – PRZYMROZKU WIOSENNEGO W GOSPODARSTWIE.

Urząd Gminy w Oleśnicy informuje, że do dnia 16 maja 2014 r., przyjmowane będą w tutejszym Urzędzie (pokój Nr 5) wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozku wiosennego w gospodarstwie.

Poszkodowani rolnicy mogą pobrać ww. wniosek u sołtysa, w Urzędzie Gminy (pokój Nr 5) lub ze strony internetowej
– Wersja DOC (wniosek do pobrania) do edycji elektronicznej

– Wersja PDF (wniosek do pobrania) do wypełnienia ręcznego

Dane zawarte we wniosku muszą być zgodne z danymi podanymi do dopłat w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

NABÓR WNIOSKÓW – USUWANIE AZBESTU w roku 2014

Urząd Gminy w Oleśnicy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w 2014r. demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające na terenie Gminy Oleśnica budynki mieszkalne lub gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest.

  1. Dofinansowaniu podlegają w 100% koszty:

– usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest, pochodzących z demontażu materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych, stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych,

– transport i utylizacja odpadów zawierających azbest zmagazynowanych na posesjach, które zostały wcześniej zdemontowane i zmagazynowane lub nie zostały nigdy zamontowane, są uszkodzone i nie nadają się do użytku.

  1. Z dofinansowania korzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami  (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i  budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy  Oleśnica.

  2. Dofinansowanie nie obejmuje tej części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

  3. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie dokonały czynności demontażu lub transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Wniosek (wzór wniosku  do pobrania poniżej) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica,  do dnia 28.02.2014r.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kopię „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” wykonana zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zmianami).

  2. Kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót związanych z demontażem materiałów budowlanych zawierających azbest Staroście Staszowskiemu, jako organowi administracji architektoniczno-budowlanej (wymagane na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót) lub kopia pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku, gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na budowę.

Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich złożenia   do czasu wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych w budżecie na 2014 rok  na realizację zadań założonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających  azbest z terenu Gminy Oleśnica, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie, na lata 2011-2014 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032r.)”

Wnioski odpowiadające wymogom formalnym, na które nie udzielono dofinansowania w roku budżetowym, w którym złożono wniosek, mogą być zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w następnym roku budżetowym.

UWAGA
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Strona: 1 2

Skip to content