Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Ochrona środowiska

Wójt Gminy

Oleśnica                                                                                                                                                                           Oleśnica 03.06. 2014r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Oleśnica

Wójt Gminy Oleśnica działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U z 2013r. poz.1235 z późn. zm.) zawiadamia, że wydane zostało:

postanowienie znak: BKŚ.IV.6220.2.2014 z dnia 03.06.2014r. o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 2MW i powierzchni zabudowy do 3,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanych na działkach nr ewid.640/2,641/2, w obrębie Pieczonogi, gm. Oleśnica”, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie.

Informuje, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie ww. postanowienia.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania. Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek na obszarze oddziaływania inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Z zebraną dokumentacją w sprawie oraz pełną treścią ww. postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Oleśnicy ul. Nadstawie 1 , 28-220 Oleśnica w godzinach od 700 -1500 pokój Nr 5 jak również o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie od 04.06.2014r. do 18.06.2014r.

 

Z up. Wójta

mgr Magdalena Dziedzic

Z-ca Kierownika

Referatu Budownictwa, Gospodarki

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Skip to content