Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Gospodarka odpadami

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Oleśnica na  2017 r.

Harmonogram 2017 r.

ulotka.pdf

ulotka2.pdf

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE OLEŚNICA

Od 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nowe obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.391 ze zm.) regulują następujące uchwały Rady Gminy Oleśnica:

  • Uchwała Nr 165/XXVI/12 z 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
  • Uchwała Nr 166/XXVI/12 z 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • Uchwała Nr 167/XXVI/12 z 23 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  • Uchwała Nr 168/XXVI/12 z 23 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  • Uchwała Nr 169/XXVI/12 z 23 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
  • Uchwała Nr 170/XXVI/12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • Uchwała Nr 177/XXVII/12 z 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica.