Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Gospodarka odpadami

W 2020 roku usługę w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Oleśnica wykonuje:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Staszowie Spółka Gminy z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3,
28- 200 Staszów
tel. 15 864 26 41
www.pgkim.pl

 

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Oleśnica:

wszystkie odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Oleśnica są przekazywane do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy.

 

WSKAŹNIKI ODZYSKU UZYSKANE PRZEZ GMINĘ OLEŚNICA W 2018 R.

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zobowiązane są do uzyskania odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

W 2018 r. Gmina Oleśnica osiągnęła następujące wskaźniki odzysku:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 48,53% (min. 30%)

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania – 5,88% (max. 40%).

 

Lokalizacja punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

 1. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy – punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 18.00 oraz w sobotę od godz. 7.00 do 15.00.

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

 • Papier (15 01 01)
 • Metale (15 01 04, 20 01 40)
 • Tworzywa sztuczne (15 01 02)
 • Zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06)
 • Szkło (15 01 07)
 • Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (20 02 01)
 • Zużyte baterie i akumulatory (20 01 34)
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 36)
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • Odpady budowlane – rozbiórkowe z gospodarstw domowych, których ilość nie przekracza 2 t/nieruchomość/rok (kod 17 01 07),
 • Zużyte opony (16 01 03) jednorazowo do 4 sztuk.

 

 1. Urząd Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Wiejska (działka nr 153/2) 28-220 Oleśnica – punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00.

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

 • Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (20 02 01)
 • Zużyte baterie i akumulatory (20 01 34)
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 36)
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych,
 • Zużyte opony (16 01 03)

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych należy dostarczyć do PSZOK.

 

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE OLEŚNICA

Od 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nowe obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.391 ze zm.) regulują następujące uchwały Rady Gminy Oleśnica:

 • Uchwała Nr 165/XXVI/12 z 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
 • Uchwała Nr 166/XXVI/12 z 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Uchwała Nr 167/XXVI/12 z 23 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 • Uchwała Nr 168/XXVI/12 z 23 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 • Uchwała Nr 169/XXVI/12 z 23 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
 • Uchwała Nr 170/XXVI/12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Uchwała Nr 177/XXVII/12 z 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica.
Skip to content