Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Urząd Miasta i Gminy Oleśnica ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w 2020r., demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające na terenie Gminy Oleśnica budynki mieszkalne lub gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica do dnia 28.02.2020r.  

Wzór wniosku do pobrania poniżej, w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica pok. Nr 5 lub u Sołtysa.

Dofinansowaniu podlegają w 100% koszty:

  • usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest, pochodzących z demontażu materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych, stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych,
  • transport i utylizacja odpadów zawierających azbest zmagazynowanych na posesjach, które zostały wcześniej zdemontowane i zmagazynowane lub nie zostały nigdy zamontowane, są uszkodzone i nie nadają się do użytku.

Z dofinansowania korzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Oleśnica.

Dofinansowanie nie obejmuje tej części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie dokonały czynności demontażu lub transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” wykonaną zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,
  • kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót związanych z demontażem materiałów budowlanych zawierających azbest lub kopię pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku, gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na budowę.

Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich złożenia do czasu wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych w budżecie na 2020 rok na realizację zadań założonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie, na lata 2011-2014 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032r.)” Aktualizacja na lata 2015-2020.

Wnioski odpowiadające wymogom formalnym, na które nie udzielono dofinansowania w roku budżetowym, w którym złożono wniosek, mogą być zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w następnym roku budżetowym.

UWAGA!
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ SFINANSOWANIE TEJ USŁUGI – plik ODT (wersja do edycji)

WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ SFINANSOWANIE TEJ USŁUGI – wersja PDF (do wypełnienia ręcznie)

powrót ...
Skip to content