Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych, susza – wnioski do 11 lipca 2018 r.

Drukuj

Wójt Gminy Oleśnica informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 r. powiadomił pełnomocnika ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego o wystąpieniu na terenie gminy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – SUSZY.

Poszkodowani rolnicy w terminie do dnia 11 lipca 2018 roku mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą na obowiązującym urzędowym formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy w Oleśnicy w pokoju nr 5 lub na stronie internetowej Urzędu.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Oleśnicy, pokój nr 5.

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Rolnik składając wniosek dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego, a w przypadku posiadania zwierząt w gospodarstwie także kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (z Biura Powiatowego ARiMR).

Dodatkowo, poszkodowany rolnik powinien wypełnić załączoną do wniosku tabelę, w której należy wpisać wszystkie uprawy w gospodarstwie (uwzględniając również uprawy w innych gminach) na działkach ewidencyjnych korzystając z kopii wniosku o płatności bezpośrednie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

UWAGA!!!     Szacowaniu podlegają uprawy z których plony nie zostały zebrane.

Straty spowodowane przez suszę można szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym wystąpiła susza.

Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce (SMSR) jest prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który stwierdził zagrożenie wystąpienia suszy na następujących kategoriach gleb w gminie Oleśnica:

Kategoria I – Bardzo lekka, silnie podatna:
piasek luźny – pl
piasek luźny pylasty – plp
piasek słabo gliniasty – ps
piasek słabo gliniasty pylasty – psp

Kategoria II – Lekka, podatna:
piasek gliniasty lekki – pgl
piasek gliniasty lekki pylasty – pglp
piasek gliniasty mocny – pgm
piasek gliniasty mocny pylasty – pgmp

Kategoria III- Średnia, mało podatna:
glina lekka – gl
glina lekka pylasta – glp
pył gliniasty – płg
pył zwykły – płz
pył piaszczysty – płp

Zagrożenie suszą wystąpiło w niżej wymienionych uprawach w podziale na kategorie glebowe.

I kategoria gleb – następujące uprawy:
zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

II kategoria gleb – następujące uprawy:
zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, truskawki.

III kategoria gleb – następujące uprawy:
zboża jare.

W pozostałych kategoriach glebowych gminy Oleśnica, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, nie stwierdził zagrożenia wystąpienia suszy.

W przypadku, gdy dla danej rośliny, w tym łąk i pastwisk nie jest prowadzony monitoring suszy, szkody można szacować, jeżeli monitoring potwierdza wystąpienie suszy w uprawach o analogicznych wymaganiach wodnych. Zgodnie z wytycznymi administracji rządowej szacowania strat można dokonać jedynie na wniosek rolnika.

Wzór wniosku o oszacowanie strat: Wniosek_oszacowanie_strat

powrót ...
Skip to content