Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa na lata 2022–2030

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa na lata 2022–2030

Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr 202/XXXI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Oleśnica (Dz. Urz. Woj. Św. poz. 2266)

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa na lata 2022–2030

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyłożonym projektem dokumentu oraz składania do niego wniosków, zastrzeżeń i uwag.

Dokumenty wyłożone są do wglądu:

  1. w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica w godzinach pracy Urzędu;
  2. w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta i Gminy Oleśnica (www.gminaoleśnica.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminaolesnica.pl)

Uwagi i wnioski do Prognozy Oddziaływania na Środowisko mogą być wnoszone zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 4) ww. ustawy w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 18.02.2022 r. do 21.03.2022 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i/lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi/wnioski można zgłaszać:

  • na piśmie poprzez wypełnienie załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres: Urząd Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Prognozy Oddziaływania na Środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”;
  • ustnie do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, w godzinach pracy Urzędu– w związku z obostrzeniami i okresową pracą zdalną pracowników administracji publicznej, forma ta jest możliwa tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 41 377 40 36;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym np. drogą elektroniczną poprzez wypełnienie poniżej załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres email: sekretariat@gminaolesnica.pl wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne – Prognozy Oddziaływania na Środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica w porozumieniu z Partnerami, tj. Wójtem Gminy Rytwiany oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Staszów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

       Załączniki:                                                                                                                                                                                                                                                                    

  1. Formularz Zgłaszania Uwag do Prognozy Oddziaływania na Środowisko SUMP Oleśnica.
  2. Prognoza Oddziaływania na środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa na lata 2022–2030.
  3. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa na lata 2022–2030 (Projekt 2.0).
powrót ...
Skip to content