Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Diagnoza Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa

Drukuj

DIAGNOZA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO STASZOWA

Miejski Obszar Funkcjonalny Staszowa (MOF Staszowa) do którego należą Miasto i Gmina Staszów, Miasto i Gmina Oleśnica oraz Gmina Rytwiany, przystępuje do prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa. Miejski Obszar Funkcjonalny Staszowa wyszczególniony został w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ i stanowi jeden z obszarów strategicznej interwencji zgodnie z Uchwałą Nr XXX/406/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2021r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Strategia Rozwoju dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa będzie dokumentem strategicznym określającym długofalowy rozwój MOF Staszowa oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027.

W związku z powyższym Urząd Miasta i Gminy w Staszowie przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania strategii. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi uwarunkowaniami i potencjałami MOF Staszowa oraz określenie Państwa potrzeb w zakresie kierunku rozwoju MOF Staszowa.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety:

https://www.interankiety.pl/f/O7eM3r67

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 07.07.2021 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie w Biurze Obsługi Klienta, w Urzędzie Gminy Rytwiany w Biurze Obsługi Klienta oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica w Biurze Obsługi Klienta.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania lokalnych potrzeb, barier rozwojowych i potencjałów.

 

powrót ...
Skip to content