Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Drukuj

Informujemy, iż od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegną stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki od nieruchomości zamieszkałych:

  • 10 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 30 zł miesięcznie od mieszkańca, który nie wywiąże się z obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny (zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje już możliwości wyboru, każdy mieszkaniec musi prowadzić selektywną zbiórkę odpadów).

Wzrost opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych to problem na skalę krajową, o czym można się przekonać ostatnio w środkach masowego przekazu. Tak gwałtowny „skok” stawek opłat spowodowany jest rosnącymi kosztami zagospodarowania odpadów. Podwyżka opłat wynika m.in. ze znacznego wzrostu opłaty za składowanie odpadów (tzw. opłaty marszałkowskiej), której wysokość jest ustalana przez Radę Ministrów. W ciągu ostatnich 2 lat stawka ta wzrosła o ponad 100%, w 2018 roku wynosiła 120 zł za tonę składowanych odpadów, w 2019 – 170 zł, a w 2020 będzie to już 270 zł za tonę.

Rosną nie tylko koszty zagospodarowania odpadów, ale również usługi odbioru i transportu.

Należy również podkreślić, iż mieszkańcy wytwarzają coraz więcej odpadów. Dla porównania za 2014 r.  ilość odebranych odpadów wynosiła 416 ton a za 2019 r. to już prawie 700 ton.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłaty za gospodarowanie odpadami muszą być ustalone w takiej wysokości, aby w całości finansować system gospodarowania odpadami komunalnymi tzn. iż Gmina nie może pokryć kosztów ww. zadań z innych środków niż wpłaty od mieszkańców.

W związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wysokości nowej opłaty, wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji oraz stawek opłat obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. Powyższe zawiadomienia zostaną doręczone do dnia 31 stycznia 2020 r.

Od stycznia 2020 r. wpłaty, dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy dokonywać na nowy odrębny (przeznaczony wyłącznie dla ww. opłaty) rachunek bankowy. Nowy rachunek będzie podany na zawiadomieniu o zmianie stawki jak również w nowych książeczkach opłat, które mieszkańcy otrzymają na początku przyszłego roku.

W związku z wejściem obowiązkowej segregacji odpadów właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali nieselektywny odbiór odpadów mają obowiązek złożenia do dnia 31.12.2019 r. nowej deklaracji na odpady.

Chcielibyśmy jeszcze przypomnieć, iż zgodnie z obowiązującą już od kilku lat praktyką Gmina zbiera popiół po zakończeniu sezonu grzewczego, dlatego nie należy takich odpadów wystawiać wraz z odpadami zmieszanymi. O terminach zbiórki poinformujemy wkrótce poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej gminy.

powrót ...
Skip to content