Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Zaproszenie do konsultacji w sprawie nadania nazwy ulicy Sosnowa w Oleśnicy

Drukuj
Zarządzenie nr 65 /2020 Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z zamiarem nadania nazwy „ulica Sosnowa” w mieście Oleśnica.

Na podstawie § 7 uchwały nr 202/XXXI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Oleśnica (Dz.U. Województwa Świętokrzyskiego poz. 2266 z dn. 10.07.2017r.), zarządzam, co następuje:

§1

1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Oleśnica.

2. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii w związku z zamiarem podjęcia przez Radę Miejską Oleśnica uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Sosnowa” w Oleśnicy.

§2

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 7 grudnia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku.

2. Konsultacje odbędą się w formie elektronicznej i pisemnej.

3. Wypełnione i podpisane ankiety konsultacyjne należy przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@gminaolesnica.pl bądź złożyć osobiście do skrzynki umieszczonej przy wejściu do Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica.

4. Lokalizację ulicy, której dotyczą konsultacje, oznaczono kolorem żółtym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

6. Ankieta konsultacyjna stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia dostępna będzie do pobrania:

• na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica

• w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica

§3

1. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleśnica.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Leszek Juda

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

Załączniki:

  1. Ankieta konsultacyjna
  2. Lokalizacja ulicy
powrót ...
Skip to content