Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Program “Rodzina 500 plus”

Drukuj
W dniu 17 lutego 2016 r. została opublikowana ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dla osób zamieszkałych
na terenie Gminy Oleśnica będzie można składać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy, ul. Nadstawie 1, pok.1 (parter)
od dnia 1 kwietnia 2016 roku

Wnioski można będzie pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy od dnia 21 marca 2016 roku.

Program “Rodzina 500 plus”
1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
2. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
3. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
4. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
5. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowe: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
6. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
7. Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:
• oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
• w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (nakaz podatkowy 2014r.),
• w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
• w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
• w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia,
• w przypadku dziecka niepełnosprawnego- kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
8. W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
9. Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.
10. Jeśli wniosek zostanie złożony do 01 lipca 2016 r., dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia.
11. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
12. Na początku GOPS będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.
13. W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.
14. W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy – od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego
15. Świadczenie będzie wypłacane przelewem na konto.
16. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.
Poniżej przekazujemy Państwu link do strony Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zawierającej przekierowania do stron Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej do materiałów źródłowych:
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/rodzina-500-plus/10239,Rodzina-500-plus.html

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Wniosek – Program “Rodzina 500 plus”

Kierownik GOPS
Henryka Poniewierska

powrót ...
Skip to content