Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA – PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn.: „Rewitalizacja Oleśnicy szansą na poprawę jakości życia mieszkańców”

Drukuj

        Gmina Oleśnica jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnera – przedsiębiorcy z sektora MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja Oleśnicy szansą na poprawę jakości życia mieszkańców” w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” (dla partnera MŚP realizującego projekt w oparciu o pomoc de minimis).

Inwestycje zgłaszane przez Oferentów – potencjalnych Partnerów muszą być realizowane na obszarze rewitalizacji (miejscowość Oleśnica) określonym w Programie Rewitalizacji dla Gminy Oleśnica na lata 2016-2023 dostępnym pod linkiem:

https://gminaolesnica.pl/wp-content/uploads/2013/01/LPR_Olesnica_aktualizacja_uchwala.pdf

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Regulaminie naboru Partnera MŚP.

Termin składania ofert: od 08.09.2017 r. do 02.10.2017 r. (do godz. 12:30)

Oleśnica 07.09.2017 r.

Załączniki

Regulamin naboru

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Załącznik nr 2 – Wzór umowy partnerskiej

Załącznik nr 3 – Oświadczenie MŚP

Załącznik nr 4 – Formularz ubiegania się o pomoc publiczną

Załącznik nr 5 – Oświadczenie, że Partner projektu nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Załącznik nr 6 – Oświadczenie, że podmiot nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego

Załącznik nr 8 – Propozycje zabezpieczenia umowy partnerskiej

Załącznik nr 9 – Oświadczenie, że planowana inwestycja ma charakter nowej inwestycji i nie została rozpoczęta/nie zostanie rozpoczęta przed dniem złożenia przez Gminę Oleśnica wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Oleśnicy szansą na poprawę jakości życia mieszkańców” (tj. 13.10.2017)

Załącznik nr 10 – Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, a wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej

Załącznik nr 11 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Załącznik nr 12 – Komunikat w sprawie zasad udzielania zamówień w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 13 – Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis

powrót ...