Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Drukuj

lgdOGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 TWORZENIE NOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PRZEZ OSOBY DO 29. ROKU ŻYCIA NR 12/2017

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.4 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia. W ramach tego naboru finansowane będą operację, których celem będzie rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje.

Grupę defaworyzowaną stanowią osoby do 29. roku życia (w tym studenci i absolwenci). Wybór tej grupy wynikał z konsultacji społecznych oraz danych zawartych w statystykach. Zdecydowana większość ankietowanych przy tworzeniu LSR wskazała osoby młode oraz absolwentów szkół średnich i wyższych, jako grupę, która wymaga szczególnego wsparcia.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 11 grudnia – 27 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje o naborze, dokumentacja konkursowa, wzory wniosków i oświadczeń zamieszczone zostały poniżej.

1. Ogłoszenie o naborze

2. Regulamin naboru wniosków nr 12/2017

3. Informacja o przedsięwzięciu dla składajacych wnioski w ramach naboru 12/2017

4. Aktualne wzory wniosków

5. Lokalne kryteria wyboru operacji

6. Oświadczenia potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru

7. Planowane i zakładane do osiągnięcia wskaźniki w wyniku operacji

8. Ocena możliwości dokonania wyboru przez Radę

9. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy

11. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022

12. Procedura oceny i wyboru operacji

13. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o których mowa w ogłoszeniu

grupa-defaworyzowana

powrót ...