Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

OBWIESZCZENIE

Drukuj

Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

            Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz Uchwały Nr 202/XXXI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Oleśnica (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2266)

Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica
ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyłożonym projektem dokumentu oraz składania do niego wniosków, zastrzeżeń i uwag w dniach 08–29.07.2022 r. Dokumenty wyłożone będą do wglądu od dnia 08.07.2022 r.:

  1. w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica w sekretariacie,
  2. w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica (bip.gminaolesnica.pl) i na stronie internetowej gminy (www.gminaolesnica.pl).

Uwagi i wnioski do Prognozy Oddziaływania na Środowisko mogą być wnoszone zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 4) ww. ustawy, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 08.07.2022 r. do 29.07.2022 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i/lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi/wnioski można zgłaszać:
– na piśmie poprzez wypełnienie załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju MOF Staszowa”;
– ustnie do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, w godzinach pracy Urzędu;
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym np. drogą elektroniczną poprzez wypełnienie poniżej załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres email: sekretariat@gminaolesnica.pl wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne – Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju MOF Staszowa” lub elektronicznie na adres skrytki Urzędu na platformie ePUAP: /x8lx093njl/skrytka.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica w porozumieniu z Partnerami, tj. Burmistrzem Miasta i Gminy Staszów oraz Wójtem Gminy Rytwiany.

                                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
                                                                                                                 /-/ mgr Leszek Juda

powrót ...
Skip to content