Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Konsultacje Społeczne – projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oleśnica na lata 2016-2023

Drukuj

Przedstawiamy do Państwa opinii projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oleśnica na lata 2016-2023.

Rewitalizacja jest złożonym, długofalowym procesem przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach gminy, przyczyniającym się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, a także do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych. Niniejszy dokument przedstawia rozwiązania konkretnych problemów zidentyfikowanych na obszarach zdegradowanych Gminy Oleśnica.

Lokalny Program Rewitalizacji powstał w oparciu o diagnozę stanu obecnego Gminy oraz w oparciu o prowadzone otwarte konsultacje społeczne obejmujące:

– spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Gminy,

– konsultacje w postaci ankiet, jakie zbierane były od mieszkańców i interesariuszy propozycji zadań do ujęcia w niniejszym Programie.

Wszystkie instytucje gminne oraz inne organizacje miały także możliwość zgłaszania własnych zadań do niniejszego Programu za pomocą Fiszki projektowej.

Obecnie przedstawiamy Państwu projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oleśnica na lata 2016-2023 i zachęcamy do podzielenia się Państwa uwagami dot. przedmiotowego dokumentu.

Uwagi prosimy zgłaszać do 20 lutego 2017r. drogą elektroniczną na adres mailowy: inwestycje@gminaolesnica.pl, pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, z dopiskiem „dot. konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oleśnica na lata 2016-2023” lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Oleśnica w pokoju nr 10.

Pliki do pobrania:

  1. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Oleśnica na lata 2016-2023– projekt.
  2. Formularz uwag.
powrót ...