Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Konsultacje społeczne dot. projektu dokumentu: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Oleśnica na lata 2021-2032″

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu:
„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Oleśnica na lata 2021 – 2032”.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej naszej Gminy na temat zaproponowanych działań mających na celu usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Oleśnica.
Interesariusze mogą składać wnioski i uwagi do ww. dokumentu na podstawie formularza uwag w terminie od dnia 12.01.2022 r. do dnia 26.01.2022 r.

Zbieranie uwag i wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełniony czytelnie formularz będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminaolesnica.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Program usuwania azbestu”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28–220 Oleśnica, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Program usuwania azbestu”.
c) bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica pok. nr 14 w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Formularz konsultacyjny oraz Program dostępne są od dnia 12.01.2022 r.:
• w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, pok. nr 12
• w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Oleśnica (www.bip.gminaolesnica.pl) i na stronie internetowej (www.gminaolesnica.pl).

                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
/-/ Leszek Juda

 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Program usuwania azbestu 2021-2032 Akt

Formularz uwag konsultacji społecznych -program usuwania azbestu

 

 

powrót ...
Skip to content