Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie w sprawie przemieszczania oraz prowadzenia uboju świń na użytek własny

Drukuj

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie mając na celu ujednolicenie i usprawnienie przemieszczania świń oraz prowadzenia uboju świń na użytek własny w tzw. obszarze objętym ograniczeniami III (strefa czerwona) oraz obszarze zapowietrzonym i zagrożonym, wyznaczonym w związku z wystąpieniem ognisk ASF informuje, co następuje:

W związku z ustanowieniem na terenie powiatu staszowskiego tzw. strefy czerwonej, obejmującej gminy Połaniec, Łubnice, Oleśnica i w części Rytwiany, zmieniają się zasady przeprowadzania uboju świń z przeznaczeniem mięsa na użytek własny. Zwierzę poddawane ubojowi powinno przebywać w gospodarstwie przez minimum 30 dni. Właściciel nadal jest zobowiązany do zgłoszenia uboju co najmniej 24 godziny przed jego dokonaniem do właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii. Zwierzę musi być zdrowe, prawidłowo oznakowane i nieleczone. Każda świnia przeznaczona do uboju musi zostać zbadana w kierunku ASF (pobranie krwi), a następnie poddana badaniu przedubojowemu. Po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego można przeprowadzić ubój i zgłosić sztukę do badania poubojowego i pobrania próbek do badań w kierunku włośni. Celem usprawnienia pracy, zgłoszenia uboju, które wpłyną do tutejszego inspektoratu w poniedziałek do godziny 12-tej zostaną zakwalifikowane do próbkobrania i badania w danym tygodniu.

Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, będą rozpatrywane w tygodniu kolejnym. Przemieszczanie świń do rzeźni możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody PLW w Staszowie (decyzja administracyjna) i dotyczy całej strefy czerwonej (obszar objęty ograniczeniami III), w tym obszar zagrożony i zapowietrzony wyznaczony wokół ognisk ASF. Natomiast przemieszczanie świń pomiędzy gospodarstwami możliwe jest wyłącznie poza obszarem zapowietrzonym i zagrożonym. Tego rodzaju przemieszczenie również wymaga zgody PLW w formie decyzji administracyjnej. Aby uzyskać zgody na w/w przemieszczenia należy osobiście złożyć wniosek w siedzibie PIW Staszów podając szczegółowe dane dotyczące adresu siedziby stada, oznakowania zwierząt, ilości świń planowanych do przemieszczenia, danych zakładu oraz przewoźnika realizującego transport. Wzory wniosków stanowią załączniki do niniejszego pisma. Podobnie jak w przypadku ubojów na użytek własny wnioski, które mają być rozpatrzone w danym tygodniu należy złożyć w poniedziałek do godziny 12 – tej. Każdy wniosek złożony po tym terminie, będzie rozpatrywany w kolejnym tygodniu roboczym.

W przypadku wniosków o wydanie decyzji na przemieszczenie świń do rzeźni lub innego gospodarstwa konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 10 PLN na konto UMiG w Staszowie o nr 61 1020 2629 0000 9702 0330 0787.

Powyższe przesyła się do wiadomości, z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej urzędu oraz przekazanie wszystkim zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie – Procedura przemieszczania zwierząt z obszarów objętych ograniczeniami III (strefa czerwona)

Wzór zezwolenia na przemieszczenie świń do gospodarstwa z gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami III, w związku z wymaganiami zwalczania ASF

Wzór zezwolenia na przemieszczenie świń do rzeźni z gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami III, w związku z wymaganiami zwalczania ASF

powrót ...
Skip to content