Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

INFORMACJA O PLANOWANYM NABORZE WNIOSKÓW Z PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.1 DZIAŁANIA NIEKOMERCYJNE TWORZĄCE WARUNKI DO AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW

Drukuj

lgdLokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły informuje, iż w miesiącu czerwiec 2017 r. planuje uruchomić nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców skierowany do osób prawnych (np. stowarzyszeń) z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych.

W ramach konkursu finansowane będą operacje, których celem będzie budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i/lub turystycznej przystosowanej do obsługi co najmniej 1 000 osób rocznie.

  1. wspieranie rozwoju niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej,
  2. wspieranie rozwoju różnych form infrastruktury służącej rekreacji,
  3. inwestycje w świetlice wiejskie, place zabaw,  siłownie plenerowe,
  4. inwestycje w ścieżki edukacyjne, chodniki,
  5. ogólnodostępne obiekty rekreacyjne, boiska sportowe, boiska wielofunkcyjne,
  6. inne operacje służące zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Grupami docelowymi będą mieszkańcy i turyści. Poziom dofinansowania będzie wynosił do 90% kosztów kwalifikowalnych, rozliczenie na zasadach refundacji. Minimalna kwota dofinansowania 50 000,00 zł, maksymalna 200 000,00 zł. Koszty kwalifikowane zgodne z rozporządzeniem MRiRW, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Budżet na konkurs przewidziano 1 000 000,00 zł. Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 10. Wskaźnik rezultatu: Liczba osób, które skorzystały z nowo powstałej infrastruktury rekreacyjnej i/lub turystycznej: 1 000.

Wszystkie osoby zainteresowane wyżej wymienionym zakresem, przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych osób prawnych, zapraszamy do uzyskania szczegółowych informacji bezpośrednio w siedzibie biura, mieszczącego się w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 27 w pokoju 110, za pomocą rozmowy telefonicznej pod  nr tel. 15 8650 216, wysłania informacji drogą mailową na adres biuro@dorzeczewisly.pl, skorzystania z usługi Live Chat’a na stronie www.dorzeczewisly.pl, lub za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.

plakat

powrót ...