Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Informacja na temat punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Staszowskim w 2019 roku

Drukuj

INFORMACJA NA TEMAT PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE STASZOWSKIM W 2019 ROKU
PROWADZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 ROKU O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ (j.t. Dz. U. 2017 r. poz.2030 z późn. zm.)

W Powiecie Staszowskim funkcjonuje system darmowego poradnictwa obywatelskiego. W jego ramach uruchomiono jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzenie którego powierzono organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert.

ZAKRES NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

DLA KOGO NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE?

  1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
  2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
  3. Oświadczenie, o którym mowa wyżej przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.
  4. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa wyżej jest starosta.
  5. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego starosta przechowuje oświadczenie, o którym mowa wyżej – przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE POWIATU STASZOWSKIEGO:

Ozn. Lokalizacja/
adres
Dni i godziny działania punktu Podmiot Prowadzący Punkt/
Pomoc prawna udzielana przez
Zarządca/
administrator lokalu
Punkt Nr 2 ul. Zrębińska 45/3
28-230 Połaniec
poniedziałek – godz. 8.00–12.00
środa – godz. 8.00–12.00
piątek – godz. 8.00–12.00
Fundacja Honeste VIVERE
z siedzibą w Warszawie,
ul. Amałowicza-Tatara 7,
04-474 Warszawa – poradnictwo świadczone przez Radców prawnych
Urząd Miasta i Gminy
w Połańcu
Łubnice 66A
28-232 Łubnice
wtorek – godz. 8.00–12.00 Urząd Gminy
w Łubnicach
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
czwartek – godz. 8.00–12.00 Urząd Miasta i Gminy
w Oleśnicy
powrót ...