Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Informacja na temat punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Staszowskim w 2019 roku

Drukuj

INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE STASZOWSKIM W 2019 ROKU
PROWADZONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 ROKU O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ (j.t. Dz. U. 2017 r. poz.2030 z późn. zm.)

W Powiecie Staszowskim funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. W jego ramach uruchomiono 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym jeden punkt – prowadzony przez Powiat Staszowski – obsługiwany jest przez radców prawnych i adwokatów (wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach i Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie) a prowadzenie drugiego punktu zostało powierzone organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert.

ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej “osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub,
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

DLA KOGO NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?

 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.
 3. Oświadczenie, o którym mowa wyżej przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.
 4. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa wyżej jest starosta.
 5. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej starosta przechowuje oświadczenie, o którym mowa wyżej – przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.
WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE POWIATU STASZOWSKIEGO:
Ozn Lokalizacja /adres/ Dni i godziny działania punktu Podmiot Prowadzący Punkt/
Pomoc prawna udzielana przez
Zarządca/administrator lokalu
Punkt

Nr 1

ul. Józefa Piłsudskiego 7,
28-200 Staszów
poniedziałek – godz. 8.00–12.00
wtorek – godz. 8.00–12.00
środa – godz. 8.00–12.00
czwartek – godz. 8.00–12.00
Powiat Staszowski
Radcy prawni (w okresie styczeń-czerwiec 2019 r.)
Adwokaci (w okresie lipiec-grudzień 2019 r.)
Starostwo Powiatowe
w Staszowie
ul. Rynek 2,
28-225 Szydłów
piątek – godz. 8.00–12.00 Urząd Miasta i Gminy
w Szydłowie
Punkt

Nr 3

ul. Wolności 18,
28-221 Osiek
poniedziałek – godz. 8.00–12.00
czwartek – godz. 8.00–12.00
Fundacja TOGATUS PRO BONO
z siedzibą w Olsztynie,
ul. Warmińska 7/1,
10-544 Olsztyn
– pomoc prawna udzielana przez Radców Prawnych
Urząd Miasta i Gminy
w Osieku
(siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej)
ul. Kolejowa 24,
28-210 Bogoria
środa – godz. 8.00–12.00
piątek – godz. 8.00–12.00
Urząd Gminy
w Bogorii
ul. Szkolna 1,
28-236 Rytwiany
wtorek – godz. 8.00–12.00 Urząd Gminy
w Rytwianach
(siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej)

INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE STASZOWSKIM 2019

powrót ...