Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Dokumenty oraz informacje niezbędne do złożenia wniosku o płatność w programie priorytetowym Czyste Powietrze

Drukuj

Informacja dla Beneficjentów programu priorytetowego Czyste Powietrze w zakresie złożenia wniosku o płatność.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 1. Nr umowy, której dotyczy wniosek nadany przez WFOŚiGW (w przypadku, gdy umowa została już podpisana, jeśli nie została podpisana adres budynku),
 2. Dowód osobisty,
 3. Dokument potwierdzający likwidację /trwałe wyłączenie z użytku źródła ciepła na paliwo stałe,
 4. Kopie dokumentów zakupu, opisane przez beneficjenta za zgodność z oryginałem,
 5. Dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz sprzedawcy lub wykonawcy (potwierdzenia przelewu na konto wykonawcy bądź dostawcy), jeśli płatność gotówką na fakturze musi znajdować się zapis ,,zapłacono”,
 6. Numer rachunku bankowego do wypłaty dotacji,
 7. W zależności od zakresu wniosku/umowy: karta produktu źródła ciepła, instalacji c.o. oraz c.w.u., wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych lub w przypadku stolarki okiennej i drzwiowej inny dokument, etykieta energetyczna potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych, certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign), certyfikat europejskiego znaku jakości „Solar Keymark” wraz z załącznikiem technicznym lub certyfikat równoważny (dotyczy, jeśli rozliczany jest zakup kolektorów słonecznych),
 8. Protokół odbioru montażu źródła ciepła,
 9. Protokół odbioru montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (jeżeli dotyczy)
 10. Protokół odbioru wykonania instalacji c.o. lub c.w.u. (jeżeli dotyczy)
 11. Protokół odbioru wykonania przyłącza, instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła (jeżeli dotyczy),
 12. Protokół odbioru prac w zakresie: ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa (jeżeli dotyczy),
 13. Audyt energetyczny (jeżeli dotyczy),
 14. W przypadku montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej: Oświadczenie Operatora sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z PPE opatrzonego pieczęcią oraz czytelnym podpisem.
powrót ...
Skip to content