Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Ankieta Planistyczna na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) – Dorzecze Wisły obejmuje gminy: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w zdiagnozowaniu największych potencjałów, zasobów, problemów i potrzeb na obszarze działania LGD.

LGD – Dorzecze Wisły pragnie opracować Lokalną Strategię Rozwoju, która swoimi założeniami będzie odpowiadać potrzebom mieszkańców obszaru. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie planistycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 28.10.2022 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisły”, adres: ul. Ruszczańska 27 (pokój 110), 28-230 Połaniec. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA ANKIETY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły z siedzibą w Połańcu. Z Administratorem można się kontaktować poprzez adres e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl  lub pisemnie na adres korespondencyjny: LGD – Dorzecze Wisły,  ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Rafał Andrzejewski, z którym  można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,  poprzez adres e-mail: and1rafal@o2.pl, telefonicznie pod nr tel. 504 976 690 lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu poznania Pana/Pani opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju obszaru działania LGD „Dorzecze Wisły”, co jest niezbędne do przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027.
 • Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 • Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych (adres IP komputera) innym odbiorcom.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przygotowania LSR. Po tym czasie dane zostaną usunięte.
 • Posiadają Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Udział w przedmiotowej ankiecie jest dobrowolny.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym decyzjom, w tym również w formie profilowania.
powrót ...
Skip to content