Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Aktualizacja “Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oleśnica na lata 2016 – 2023 – aktualizacja”

Drukuj

Gmina Oleśnica przystępuje do aktualizacji “Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oleśnica na lata 2016-2023 – aktualizacja”, który został przyjęty Uchwałą Nr 208/XXXI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 czerwca 2017 r.

Lokalny Program Rewitalizacji stanowi podstawę do uzyskania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację projektów rewitalizacyjnych, których celem jest poprawa sytuacji na obszarze, na którym zdiagnozowano natężenie zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Dokument opracowany został zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, “Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”, wymaganiami wynikającymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz wszelkimi innymi obowiązującymi dokumentami właściwymi ze względu na merytoryczna treść tego dokumentu.

Lokalny Program Rewitalizacji posiada formułę otwartą, odzwierciedla potrzeby i priorytetowe działania związane z rozwojem społecznym, gospodarczym i przestrzennym Gminy oraz społeczności lokalnej. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania propozycji projektów rewitalizacyjnych, które rozwiązywałyby zdiagnozowane w Programie (Załącznik LPR) problemy w postaci fiszek (Załącznik Fiszka) do dnia 30 listopada 2017 r.

powrót ...