Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Aktualności

SZKOLENIE Z ZAKRESU PROJEKTÓW GRANTOWYCH

lgdLGD – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza osoby fizyczne, przedstawicieli NGO i organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenia z zakresu PROJEKTÓW GRANTOWYCH planowanych do realizacji na obszarze naszego Stowarzyszenia. Na szkoleniu zostaną omówione m. in.: zakres operacji, kryteria wyboru operacji, procedura, formularz wniosku.

Konkurs

EKOMODEL_logo_02 Wójt Gminy Oleśnica zaprasza wszystkich zainteresowanych twórczością modelarską do udziału w konkursie EkoModel, organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

Ogłoszenie

     Wójt Gminy Oleśnica zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne poświęcone nowoczesnym instalacjom do produkcji energii elektrycznej i cieplnej tzw. solarom, które odbędzie się w dniu 12 września 2017 r. (wtorek) o godzinie 18:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Oleśnicy (górny korytarz).

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA – PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn.: „Rewitalizacja Oleśnicy szansą na poprawę jakości życia mieszkańców”

        Gmina Oleśnica jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnera – przedsiębiorcy z sektora MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja Oleśnicy szansą na poprawę jakości życia mieszkańców” w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” (dla partnera MŚP realizującego projekt w oparciu o pomoc de minimis).

Dożynki w Oleśnicy 2017

Koniec sierpnia w naszej gminie i parafii to czas odpoczynku i relaksu, bowiem w tym czasie już od kilkunastu lat, odbywają się w Oleśnicy dwie ważne imprezy, jedna trochę bardziej rozrywkowa, jest to „Dzień Oleśnicy” i druga nieco bardziej uroczysta i podniosła – „Święto Plonów” – znane powszechnie jako dożynki, czyli uroczyste zakończenie żniw i związane z tym podziękowanie za zabrane plony.